В момента има 15 посетителя в сайта
Home Category Blog Кои са новите моменти в обнародвания Закон за животновъдството?

Кои са новите моменти в обнародвания Закон за животновъдството?

След обнародването в Държавен вестник, брой 26 от 06.04 2010 г. на промените и измененията в Закона за животновъдството, ви предлагаме да се запознаете с новите моменти в него и какво засягат основните промени в него.

 

Какво се промени:


- В новия закон има ясно разграничаване на лично стопанство от ферма,
- Всеки животновъд сам ще преценява как ще се самоопределя

- Продукцията на регистрираните ферми ще подлежи на цялостен контрол по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Ясно разграничаване на управленските функции в отделните ведомства:


Новият закон за животновъдството предвижда ясно разграничаване на дейностите на МЗХ, ИАСРЖ и ОД “Земеделие”:
- В МЗХ специализираната дирекция “Животновъдство” ще организира държавната политика, ще разработва стратегии и програми, нормативи.
- Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) ще осъществява контрол върху развъдната дейност, ще управлява и съхранява генетичните ресурси, ще управлява Националната референтна лаборатория за генетични анализи в животновъдството. Ще събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.
- ОД “Земеделие” ще осъществяват държавната политика на областно ниво.

Какво представлява Развъдна организация според новия закон:
- Развъдните организации ще се учредяват въз основа на свободна инициатива на физически и юридически лица за развъдна дейност по породи, линии или хибриди животни и ще извършват развъдна дейност с животни, собственост на нейните членове.
- Ще извършват развъдна дейност с животни от един вид.
- В рамките на вида животни могат да се сдружават различни развъдни организации.

- Развъдните организации трябва да бъдат вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието за юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
- Отпада изискването за представяне на сертификат от Патентното ведомство.

 

За национален координатор по генетичните ресурси е определена ИАСРЖ - към нея се създава Национален съвет от представители на неправителствени организации.


Кога и как се отнема разрешително на развъдна асоциация?

Министърът на земеделието и храните отнема разрешението на развъдната организация за извършване на развъдна дейност, когато тя:
- не е започнала да осъществява развъдна дейност;
- застрашава съществуването на породата;
- не предоставя информация на контролните органи;
- дискриминира своите членове;
- неправомерно изразходва финансовите средства, предоставени й от държавата.


Важни промени за породите с местно значение:


- В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни е разписано, че Българската държава в лицето на МЗХ е собственик на сертификатите на местните (автохтонни) породи и създадените в страната.


Нови понятия и разграничаване на животновъдните обекти:

Животновъдните обекти се разграничават на база начина на използване и предлагане на продукцията. Въвеждат се следните понятия:
- “Лично стопанство”- това е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за лична консумация. Личните стопанства няма да могат да реализират директни продажби. Който не подлежи на ветеринарен контрол, няма право да продава продукцията си на крайни клиенти.
- “Ферма” - животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за предлагане на пазара и се регистрира по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност - така на пазара ще се предлагат суровини и храни, които са под ветеринарен контрол.
- Отделно се регламентира дейността на животновъдните обекти, разположени в планинските и необлагодетелстваните райони с наредба на министъра на земеделието и храните, с цел да се отрази спецификата на тези региони.

 


Важно: Дейността в една ферма се извършва от едно лице

Какво предвижда още закона:  Селскостопанската дейност в една ферма да се извършва само от едно лице. Това се налага  поради персонализацията  здравеопазване на животните и ясно дефиниране на лицата, подлежащи на финансово подпомагане.


Важно за всички фермери:


Според Закона за животновъдството ще се подпомагат фермите, които предлагат продукция на пазара и по един или по друг начин произвеждат стоки, за които се плащат данъци.

 

източник Фермер.БГ