Home НОРМАТИВНА УРЕДБА НАРЕДБА № 7 от 13.03.2008 г.

НАРЕДБА № 7 от 13.03.2008 г. за условията и реда за упражняване на контрол върху дейността на развъдните организации

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 32 от 25.03.2008 г., в сила от 25.03.2008 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за упражняване на контрол върху дейността на развъдните организации, получили разрешение за извършване на дейности по селекция и репродукция по Закона за животновъдството (ЗЖ).

(2) Контролът по ал. 1 се извършва от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към министъра на земеделието и продоволствието.

(3) Контролът по ал. 1 е насочен към постигане на целите по чл. 22 ЗЖ.
Чл. 2. Контролът върху селекционната дейност на развъдните организации, осъществяван от ИАСРЖ, включва проверка:

1. за наличие на идентификация, свързана със селекционната дейност на селскостопански животни, включени в селекционни програми;

2. на методите на регистриране на животни, включени в селекционни програми;

3. на методите на контрол на продуктивните качества и признаци, обект на селекция, и тяхното съответствие с международни и национални правила и стандарти;

4. на достоверността на резултатите от контрола на продуктивните качества, произхода и развъдната стойност;

5. за наличието, състоянието, реда и правилността на водене на зоотехническите регистри;

6. за наличието, състоянието, реда и правилността на водене на родословната книга;

7. за достоверността на данните в издадените зоотехнически сертификати или сертификати за произход.
Чл. 3. Контролът върху дейностите по репродукция, извършвани от развъдните организации, осъществяван от ИАСРЖ, включва проверка:

1. на производството на елитни и с висока развъдна стойност индивиди;

2. на производството на сперма, яйцеклетки и ембриони;

3. на извършването на специфично видово заплождане чрез естествено покриване, изкуствено осеменяване, трансплантация на ембриони и заплождане ин витро.
Чл. 4. За осъществяване на контрола по чл. 1, ал. 1 и за изграждането и функционирането на информационната система по чл. 19 развъдните организации представят в определен от изпълнителния директор на ИАСРЖ срок и вид:

1. селекционна програма;

2. описание на методите за извършване на контрол на продуктивните качества;

3. описание на вида продуктивност, статистическия метод за анализ и използваните генетични параметри за всеки оценяван показател;

4. информация за местоположението и собствениците на фермите, броя обхванати под селекционен контрол животни във фермата, както и породата, продуктивността и данните за произхода им;

5. номер на регистрация по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители на контролираните ферми;

6. друга информация, свързана с дейността по селекция и репродукция на развъдната организация.
Чл. 5. За осъществяване на контрола по чл. 1, ал. 1 Министерството на земеделието и продоволствието предоставя на ИАСРЖ информация за разрешенията по чл. 29б, ал. 2 ЗЖ в 14-дневен срок от тяхното издаване.
Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ИАСРЖ, УПРАЖНЯВАЩИ КОНТРОЛ

ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 6. (1) Контролът върху дейността на развъдните организации се осъществява от служители на ИАСРЖ, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ за всеки конкретен случай.

(2) Заповедта по ал.1 съдържа:

1. трите имена и длъжността и броя на проверяващите лица;

2. данни за проверяваното лице - наименование, седалище, разрешение по чл. 29б, ал. 2 ЗЖ;

3. предмета на проверката;

4. срок за извършване на проверката.
Чл. 7. Служителите на ИАСРЖ, определени за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации, имат право:

1. на свободен достъп до служебните помещения на проверяваната развъдна организация;

2. на свободен достъп до животновъдните обекти на лицата, членуващи в проверяваната развъдна организация или сключили договор за осъществяване на селекционна дейност с проверяваната развъдна организация;

3. да извършват проверка на документацията на осъществяваната дейност;

4. да извършват проверка на състоянието и начина на използване на сградите, инсталациите и техническото оборудване, свързани със селекцията и репродукцията;

5. да осъществяват правомощията си и извън установеното работно време, съобразно спецификата на извършваната проверка;

6. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваната развъдна организация документи, заверени копия на документи, сведения и справки и друга информация, които имат значение за извършваната проверка;

7. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваната развъдна организация писмени обяснения по въпроси, свързани с извършваната проверка;

8. да вземат проби за извършване на количествен и качествен анализ от животните в обектите на лицата, членуващи в проверяваната развъдна организация или сключили договор за осъществяване на селекционна дейност с проверяваната развъдна организация;

9. да изискват данни за контрола на селекционните показатели и установените развъдни стойности, в т.ч. за методите на постигането им;

10. да осъществяват контрол върху качеството на получаваните сперма, яйцеклетка и ембриони, технологията на получаване, да контролират условията за тяхното съхраняване и реда за използване на мъжки разплодници за естествено покриване; за целите на осъществявания контрол Националната ветеринарномедицинска служба изпраща обратна информация за здравния статус на животните, от които са получени проверяваните сперма, яйцеклетки и ембриони;

11. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията на нормативните актове в тримесечен срок;

12. да проверяват изпълнението на задължителните предписания;

13. да съставят актове за констатираните административни нарушения.
Чл. 8. Служителите на ИАСРЖ, осъществяващи контрол, се задължават:

1. да се легитимират със служебна карта и заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ за възлагане на проверка;

2. въз основа на проверените служебно от тях факти и обстоятелства да отразяват обективно и точно установените резултати от извършената проверка, установените нарушения и виновните лица;

3. да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен в случаите, предвидени със закон.
Чл. 9. (1) Служителите на ИАСРЖ, осъществяващи контрол, са длъжни да си направят отвод, когато:

1. през последните три години са работили по трудово правоотношение или на граждански договор в проверяваната развъдна организация;

2. през последните три години са участвали в ръководните или контролните органи на проверяваната развъдна организация;

3. техен съпруг, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително работят в проверяваната развъдна организация или са членове на ръководни или контролни органи на проверяваната развъдна организация.

(2) При възникване и констатиране на обстоятелствата по ал. 1 длъжностните лица уведомяват писмено изпълнителния директор на ИАСРЖ.

(3) Преценката за основателността на отвода в случаите по ал. 1 се прави от изпълнителния директор на ИАСРЖ.
Глава трета

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА

РАЗВЪДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ИАСРЖ
Чл. 10. Контролът върху дейността на развъдните организации, осъществяван от ИАСРЖ, се извършва чрез проверки, които са:

1. планови;

2. извънпланови:

а) по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения, подадени от държавни органи, физически и юридически лица;

б) по искане на министъра на земеделието и продоволствието.
Чл. 11. (1) Плановите проверки се извършват по годишен план, предложен от изпълнителния директор на ИАСРЖ до 15 декември на предходната година и одобрен от министъра на земеделието и продоволствието.

(2) Проверяваната развъдна организация трябва да бъде уведомена за предстоящата проверка един ден преди започването й.
Чл. 12. Извънплановите проверки се извършват по преценка на изпълнителния директор на ИАСРЖ без предварително уведомяване на контролираната развъдна организация.
Чл. 13. (1) В срок 7 работни дни след приключване на проверката или излизане на резултатите от лабораторния анализ длъжностните лица представят на изпълнителния директор на ИАСРЖ и на проверяваната развъдна организация писмен доклад за резултатите от извършената проверка.

(2) Докладът съдържа: въведение, фактически констатации, подкрепени с доказателства, изводи, предписания за отстраняване в срок на констатираните нарушения, информация за съставените актове за констатирани административни нарушения.
Чл. 14. След връчването на доклада ръководителят на проверяваната развъдна организация или упълномощено от него лице може да даде писмено становище в 7-дневен срок от връчването на доклада.
Чл. 15. Длъжностните лица, извършили проверката, се произнасят с мотивирано писмено заключение в 7-дневен срок от постъпването на писменото становище по чл. 14 .
Чл. 16. (1) Докладът по чл. 13 , мотивираното писмено заключение по чл. 15 и писменото становище по чл. 14 се представят в срок 7 работни дни на изпълнителния директор на ИАСРЖ.

(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1 изпълнителният директор на ИАСРЖ изготвя и представя доклад до министъра на земеделието и продоволствието за резултатите от извършената проверка.
Чл. 17. (1) При констатирани административни нарушения по ЗЖ проверяващите лица съставят акт за установяване на извършено административно нарушение.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и продоволствието или от упълномощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 18. При неотстраняване на допуснатите пропуски и нарушения от развъдната организация изпълнителният директор на ИАСРЖ изготвя и представя в едномесечен срок от последната проверка доклад до министъра на земеделието и продоволствието с предложение за отнемане на разрешението по чл. 29б ЗЖ.
Чл. 19. На основание чл. 24, ал. 3 ЗЖ ИАСРЖ изгражда и поддържа информационна система за осъществяване на контрола по чл. 8, ал. 3 ЗЖ, която съдържа следните задължителни елементи:

1. база данни за организациите, получили разрешение по чл. 29б ЗЖ;

2. селекционни програми;

3. информация за местоположението и собственика на фермите, обхванати под селекционен контрол;

4. породите, продуктивността и данни за произхода на животните в контролираните ферми;

5. номер на заповедта, предмет и срок за извършване на проверката;

6. резултати от проверката;

7. последващ контрол;

8. направени предложения за отнемане на разрешението по чл. 29б ЗЖ.
Чл. 20. Редът и начинът за изграждането, поддържането и функционирането на информационната система по чл. 19 , както и редът за достъп до нея се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАСРЖ.
Чл. 21. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството съхранява всички документи, свързани с осъществяването на нейните контролни функции, включително и досиетата на проверяваните организации, 5 години след заличаването им от регистъра по чл. 31 ЗЖ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Контролът върху дейността на развъдните организации се извършва въз основа на одобрени от министъра на земеделието и продоволствието процедури и механизми.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 8, ал. 3 ЗЖ.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
§ 4. Изпълнителният директор на ИАСРЖ представя за одобрение на министъра на земеделието и продоволствието процедури и механизми за осъществяване на контрола върху дейността на развъдните организации в едномесечен срок от влизане в сила на наредбата.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАСРЖ.