Home НОРМАТИВНА УРЕДБА НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г.

НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства"

НАРЕДБА № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 41 от
22.04.2008 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на проекти по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. (1) Мярката "Модернизиране на земеделските стопанства" има за цел
подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез
преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и
насърчаване въвеждането на нови технически решения.
(2) Подпомагат се дейности, които допринасят за постигането на целите на мярка
"Модернизиране на земеделските стопанства":
1. подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските
стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови
процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски
продукти;
2. подобряване опазването на околната среда;
3. спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските
стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и
хуманното отношение към животните.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите
Чл. 3. По мярката се подпомагат кандидати, чиито проекти водят до подобряване на
цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи, и/или
2. подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на
земеделски продукти, и/или
3. опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и
отпадъци, и/или
4. увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на
ефективността на използваните при производството суровини, и/или
5. подобряване условията на труд, и/или
6. подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и
други условия на производство, и/или
7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или
8. подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на
биологични земеделски продукти.
Чл. 4. Чл. 4. (1) Финансова помощ се отпуска на:
1. земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или
няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени
земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
2. признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата
организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски
дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от
техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба.
(2) Непреработените земеделски продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти,
включени в приложение № 1, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.
(3) Преработените крайни продукти, предназначени за продажба в резултат на
дейностите по ал. 1, могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 2, с
изключение на тютюн, зехтин, риба и рибни продукти.
(4) Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктите в приложения № 1 и №
2 са в обхвата на приложение № I по член 32 от Договора за създаване на ЕЕвропейската
общност.
(5) Финансова помощ за инвестиции на земеделски производители за преработка на
земеделска продукция съгласно ал. 1, т. 1 не се отпуска в случай, че над 50 % от дохода на
земеделския производител за предходната година е от преработка на земеделски суровини.
(6) В случай че кандидатът изпълнява проект по мярка "Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти" от ПРСР и не е подал заявка за окончателно плащане по
същата мярка, той не може да кандидатства по реда на тази наредба.
(7) Не се финансират следните видове дейности:
1. дейностите по чл. 14(2) и 15 от Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври
1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297,
21.11.1996 г. и Българско специално издание: глава 03, том 20);
2. дейностите по раздел II, глава III от Регламент № 1493/1999 на Съвета от 17 май
1999 г. относно общата организация на пазара на вино (ОВ L 179, 17.5.1999 г., и Българско
специално издание: глава 03, том 28), в т. ч. за създаването и презасаждането на винени
лозя и за допустимите дейности по чл. 1 на Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за
подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на
винени лозя (ДВ, бр. 7 от 2008 г.);
3. дейностите по чл. 13 (2) от Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 г.
относно общата организация на пазара на суров тютюн (ОВ L 215, 30.7.1992 г., и
Българско специално издание: глава 03, том 11);
4. дейностите по чл. 8 (1) от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 г.
относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за
изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и Българско специално
издание: глава 03, том 58);
5. дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г.
относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) №
1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82;
6. дейностите по чл. 114(1), 119 и 132 от Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29
септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно
подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои
схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО)
№ 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) №
1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001
(ОВ L 270, 21.10.2003 г., и Българско специално издание: глава 03, том 49) (Регламент на
Съвета 1782/2003);
7. дейностите по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 797/2004 на Съвета от 26 април 2004 г.
относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни
продукти (ОВ L 125, 28.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 56), в т. ч.
закупуването на кошери от кандидати, притежаващи по-малко от 100 пчелни семейства;
8. дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари
2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в
Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на
Общата селскостопанска политика (ОВ L 58, 28.2.2006 г., и Българско специално издание:
глава 03, том 70).
Раздел II
Финансови условия
Чл. 5. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.
Чл. 6. (1) Финансовата помощ за одобрени проекти до 31.12.2009 г. е в размер на:
1. 65 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани
райони;
2. 60 % от общите допустими разходи за земеделски производители в
необлагодетелствани райони, които не са млади фермери;
3. 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в обхвата на местата по
националната екологична мрежа Натура 2000, но които са вън от необлагодетелстваните
райони;
4. 55 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от
необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа
Натура 2000;
5. 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители, които не
отговарят на условията от т. 1 до т. 4 включително.
(2) Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010 г. е в размер на:
1. 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани
райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;
2. 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от
необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа
Натура 2000;
3. 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители в
необлагодетелствани райони;
4. 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители, които не
отговарят на условията от т. 1 до т. 3 включително.
(3) Млади фермери по смисъла на ал. 1 и 2 са физически лица и еднолични търговци
на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени _______години към датата на кандидатстване.
(4) Земеделски производители в необлагодетелствани райони по смисъла на ал. 1 и 2
са лица, за които са изпълнени едновременно следните условия:
1. дейностите, които се финансират, се намират в населено място, чието землище
попада в необлагодетелстван район;
2. най-малко 75 % от обработваната от кандидата земя се намира в
необлагодетелстван район.
(5) Земеделски производители в местата по националната екологична мрежа Натура
2000 по смисъла на ал. 1 и 2 са лица, за които са изпълнени следните условия:
1. дейностите, които се подпомагат, се намират в местата по националната екологична
мрежа Натура 2000, и/или
2. движимите активи, които се подпомагат, се използват за дейности в местата по
националната екологична мрежа Натура 2000.
(6) Финансовата помощ за инвестиции, включени в приложение № 3, свързани с
прилагане на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (ОВ L 375, 31.12.1991
г., и Българско специално издание: глава 15, том 02) (Директива 91/676/ЕИО), е 75 % от
общите допустими разходи и се отпуска:
1. до 31.12.2010 г. за дейностите по проекти на млади фермери, получаващи подкрепа
по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР;
2. на земеделски производители извън т. 1:
а) до 11.10.2009 г. - за дейностите по проекти, разположени на територията на
нитратно уязвими зони съгласно приложение № 4, както и за движими активи, които се
използват основно за дейности в такива зони;
б) до 31.12.2010 г. - за дейностите по проекти, разположени в зони извън територията
по буква "а", както и за движими активи, които се използват основно за дейности в такива
зони.
(7) В случай че на кандидата е отпусната финансова помощ в по-голям размер при
условията на ал. 1, т. 1, 2 или 3 или ал. 2, т. 1, 2 или 3 и в зависимост от основанието за
неговото получаване, той се задължава да поддържа съответствие с условията по ал. 4 или
5 за период 5 г. след датата на сключване на договор за отпускане на финансова помощ по
реда на тази наредба.
(8) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата
помощ се осигурява от кандидата.
(9) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.
(10) В случай че размерът на финансовата помощ за един проект включва
едновременно процентни съотношения по ал. 1 и 6 или ал. 2 и 6, размерът на финансовата
помощ за разходите по чл. 26, ал. 1, т. 12 и за закупуване на земя, сгради и друга
недвижима собственост се определя съгласно съответното процентно съотношение по ал. 1
или 2.
Чл. 7. Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за
същата инвестиция кандидатът е одобрен за получаване и/или е получил публична
финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е
левовата равностойност на 3500 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане
на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
Чл. 9. Всеки ползвател може да кандидатства за помощ по нов проект след
окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ
за предишен проект във всеки един от следните случаи:
1. предишният проект е одобрен за финансиране по реда на тази наредба;
2. предишният проект е одобрен за финансиране по реда на Наредба № 14 от 2001 г. за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в
земеделски стопанства по Специалната предприсъединителна програма на Европейския
съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ,
бр. 50 от 2001 г.) и той е за същия тип инвестиции, изцяло или частично, като проекта, за
който се кандидатства.
Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.
(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са
предвидени в договора за отпускане на финансова помощ.
Чл. 11. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената
финансова помощ.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 1500 евро.
(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на
сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.
(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в
размер 110 % от стойността на авансовото плащане.
(5) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 3 и 4 трябва да покрива срока на
договора по чл. 35, ал. 2 , удължен с шест месеца.
(6) Банковата гаранция по ал. 3 и 4 се освобождава, когато РА установи, че сумата на
одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с
инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на
изпълнение на проекта.
(2) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията,
при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.
(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди
изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на
финансова помощ.
Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 13. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. земеделски производители;
2. признати организации на земеделски производители.
(2) Земеделските производители по ал. 1, т. 1 трябва да отговарят на следните
условия:
1. да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999
г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от
1999 г.);
2. икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1
икономическа единица;
3. общият размер на обработваемите земеделски площи на земеделското им
стопанство да бъде не по-малко от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, с
изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по мярка
"Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР;
4. юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за предходната
година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги,
директно свързани със земеделски дейности;
5. юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или Закона за вероизповеданията;
6. едноличните търговци и юридическите лица - търговци, да са вписани в търговския
регистър към Агенцията по вписванията.
(3) Минималният икономически размер на земеделското стопанство по ал. 2, т. 2 се
доказва с анкетните формуляри от анкетна карта на земеделския производител по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
производители, както и с документ за собственост или ползване на земята, участваща при
изчисляването му.
(4) Минималният размер на обработваемите площи по ал. 2, т. 3 се доказва с документ
за собственост или ползване на земята.
(5) Документът за ползване по ал. 3 и 4 може да бъде договор за наем или аренда,
който да бъде в сила не по-малко от 5 г. след датата на кандидатстване.
(6) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
2. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
4. не са в производство по ликвидация.
(7) Изискванията по ал. 6, т. 3 и 4 се отнасят за еднолични търговци и юридическите
лица - търговци.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 14. Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на
Република България.
Чл. 15. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции,
които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за
водите.
(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата
по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на
изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови
нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите
за определянето на тези места и плановете за управлението им.
Чл. 16. (1) Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 5
с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малък от 5 г.,
а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни
работи - за 10-годишен период.
(2) Бизнеспланът по ал. 1 трябва да показва значително подобряване на цялостната
дейност на земеделското стопанство на кандидата или на земеделските стопанства на
членовете на организациите на производители чрез постигане на една или повече цели
съгласно чл. 2, ал. 2 и чл. 3 .
(3) При закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата в
бизнесплана трябва да бъде посочен размерът на земята, за който техниката ще бъде
използвана.
(4) Кандидатът по чл. 13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на организацията по чл. 13,
ал. 1, т. 2 се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения в ал. 3 за
петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова
помощ.
(5) Бизнеспланът трябва да доказва икономическа жизнеспособност на стопанството.
Чл. 17. (1) Проектите трябва да се изпълняват на имот - собственост на кандидата, или
в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът трябва да
представи:
1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на
кандидатстване в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения,
необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или
помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за
устройство на територията (ЗУТ);
б) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест
години от датата на кандидатстване в случай на кандидатстване за строително-монтажни
работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство
на територията.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1, буква "а" не се отнася за случаите на кандидатстване за
закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата, както и на други
видове машини, в т. ч. специализирани транспортни средства, които:
1. не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;
2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени
помещения.
(3) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът
представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж в
съответствие със Закона за устройство на територията.
Чл. 18. Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране
и/или разрешение за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското
законодателство, се подпомагат само в случай, че са представени съответните лицензи
и/или разрешения.
Чл. 19. Когато организацията на общия пазар, включително чрез схеми за директно
подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране, налага
ограничения върху производството или върху подпомагането на Общността на равнището
на отделния земеделски производител или отделното стопанство, инвестиции, които биха
увеличили обема на производството отвъд тези ограничения, не се подкрепят.
Чл. 20. (1) Капацитетът на подпомаганата по мярката техника за обработка на почвата
и прибиране на реколтата трябва да е в съответствие с размера на обработваната от
кандидата земя. Кандидатът доказва съответствието с това изискване посредством бизнес
плана и изискванията към него по чл. 16, ал. 3, 4 и 5 .
(2) Размерът на земята по ал. 1 се доказва само с регистрацията на кандидата по чл.
13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на организацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 в Интегрираната
система за администриране и контрол (ИСАК) по реда на Наредба № 105 от 2006 г. за
условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система
за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.).
Чл. 21. Проект, отнасящ се за инвестиции, свързани с разширяване капацитета или
потреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството, трябва да се съгласува със
съответната териториална Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и
водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона.
Чл. 22. (1) Проектът за производство на биоенергия и/или за инвестиции за създаване
и/или презасаждане на трайни насаждения, използвани за производство на биоенергия,
трябва да включва предпроектно проучване, съдържащо и оценка на въздействието на
инвестицията върху околната среда.
(2) Проектът за производство на биоенергия може да бъде само за посрещане на
енергийните нужди на земеделската дейност на кандидата.
(3) Условието по ал. 2 се счита за изпълнено, в случай че капацитетът на инсталацията
за това производство не надхвърля енергийните потребности на земеделското стопанство.
(4) В случай на комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на
инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на земеделското
стопанство полезна топлоенергия.
(5) Анализ на изпълнението на условията по ал. 2, 3 и 4 се извършва в предпроектното
проучване по ал. 1.
Чл. 23. (1) В случай че се кандидатства за извършване на дейностите по чл. 4, ал. 1 с
растителни продукти, размерът на земята, от която се добиват тези продукти, се доказва
само с регистрацията на кандидата по чл. 13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на
организацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 в Интегрираната система за администриране и контрол
(ИСАК) по реда на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване,
поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол.
(2) Кандидатът по чл. 13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на организацията по чл. 13,
ал. 1, т. 2 се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения в ал. 1 за
петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова
помощ.
Чл. 24. Не се подпомагат като самостоятелен проект дейностите за:
1. събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;
2. инвестиции в нематериални активи за постигане съответствие с международно
признати стандарти.
Чл. 25. Чл. 25. (1) За насочване на инвестиционната помощ към кандидати, които
имат най-голяма нужда от нея, и за минимизиране на риска от безполезна подкрепа се
определят следните гарантирани бюджети:
1. най-малко 15 % от общия бюджет по мярката до 31.12.2010 г. се заделят за
инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО;
2. най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, включително за инвестиции по т. 1,
се заделят за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни
стопанства от сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на
Общността;
3. най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, включително за инвестиции по т. 1,
се заделят за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни
стопанства от секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на
стандартите на Общността;
4. най-малко 5 % от общия бюджет по мярката се заделят за инвестиции за специални
съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване,
необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски
продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991
г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване
върху земеделските продукти и храни (ОВ L 198, 22.7.1991 г. и Българско специално
издание: глава 15, том 02).
(2) Изборът на проекти се извършва при спазване на гарантираните бюджетни нива по
ал. 1 и при даване приоритет на кандидати, които:
1. са млади фермери, които са физически лица или еднолични търговци на възраст от
18 навършени до 40 ненавършени години към датата на кандидатстване или са одобрени
кандидати по мярка "Създаване стопанства на млади фермери" от ПРСР;
2. са в селски район;
3. са в селски район, включен в Програмата за развитие на земеделието и селските
райони в Странджа - Сакар и/или в Програмата за алтернативно земеделие в Родопите,
и/или в Регионалната програма за Северозападна България;
4. не са получавали подкрепа от Общността за подобна инвестиция.
(3) Земеделски производители в селски район по смисъла на ал. 2, т. 2 са лица, за
които най-малко 75 % от обработваната земя се намира в един или няколко селски района
съгласно приложение № 6.
(4) Земеделски производители, отговарящи на ал. 2, т. 3, са лица, за които най-малко
75 % от обработваната земя се намира в един или повече селски района, включени в
Програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа - Сакар и/или в
Програмата за алтернативно земеделие в Родопите, и/или в Регионалната програма за
Северозападна България съгласно приложение № 7.
(5) Тежестта на приоритетите по ал. 2 се изчислява в съответствие с критерии за избор
(оценка) на проекти съгласно приложение № 8.
(6) В случай че изпълнението на условията по ал. 2, т. 2 и/или ал. 2, т. 3 е станало
основание за избор на кандидата пред други кандидати по реда на ччл. 34 , той се
задължава да поддържа съответствие с условията по ал. 2, т. 2 и/или ал. 2, т. 3 в зависимост
от основанието за този избор за период 5 г. след датата на сключване на договор за
отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба.
Раздел V
Допустими разходи
Чл. 26. (1) Допустими за финансова помощ са следните разходи, предназначени за
постигане целите по чл. 2 и 3 :
1. закупуване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима
собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително
такава, използвана за опазване компонентите на околната среда, включително
торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижими активи за
третиране на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж;
2. закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване,
необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за:
а) опазване компонентите на околната среда;
б) получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските
дейности на стопанството, чрез използването на биомаса;
в) подобряване на енергийната ефективност;
3. създаване и/или _______презасаждане на трайни насаждения, включително:
а) трайни насаждения от десертни лозя;
б) медоносни дървесни видове за производство на мед;
в) други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на
биоенергия;
4. инвестиции за достигане съответствие със стандарти на Общността съгласно
приложение № 9;
5. инвестиции за пчеларство: транспортни средства и съоръжения, в т. ч. съоръжения
за рационализиране на подвижно пчеларство, за съхраняване и първична преработка на
пчелен мед и други пчелни продукти, технологични линии, цялостно пчеларско
оборудване и оборудване за развъждане на пчели майки;
6. рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и
свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната
експлоатация;
7. закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране на сгради,
помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските
производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, включително
камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране
на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
9. инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за рехабилитация и/или
подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи,
системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции,
технически средства и съоръжения за съхраняване и/или опазване на водата;
10. достигане на съответствие с международно признати стандарти, като:
а) въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства като ISO 9000:
2005; ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001; ISO
19011: 2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии, и
др.;
б) подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на
критичните точки);
в) въвеждане на Добри производствени практики в земеделските стопанства;
11. закупуване на софтуер;
12. разходи, свързани с проекта, в т. ч. разходи за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права
и лицензии, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на
заявление по чл. 30, ал. 1 , така и по време на неговото изпълнение в размерите по ал. 4.
(2) Допустими за финансова помощ са разходи, извършени след подаване на
заявлението за подпомагане, с изключение на следните разходи, които могат да бъдат
извършени и преди това:
1. разходи, свързани с проекта по ал. 1, т. 12;
2. разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост.
(3) Разходите по ал. 2, т. 1 и 2 са допустими за финансова помощ, ако са извършени не
по-рано от една година преди датата на кандидатстване.
(4) Разходите по ал. 1, т. 12 не могат да превишават:
1. 10 % от допустимите разходи в случай на проекти на стойност до левовата
равностойност на 1 000 000 евро;
2. левовата равностойност на 100 000 евро и до 2 % от горницата над левовата
равностойност на 1 000 000 евро в случай на проекти на стойност над левовата
равностойност на 1 000 000 евро;
3. действително платените разходи.
(5) Разходите за изработка на бизнес план като част от разходите по ал. 4 не могат да
превишават:
1. 5 % от допустимите разходи в случай на проекти на стойност до левовата
равностойност на 1 000 000 евро, но не повече от левовата равностойност на 30 000 евро;
2. 30 000 евро и до 1 % от горницата над левовата равностойност на 1 000 000 евро в
случай на проекти на стойност над левовата равностойност на 1 000 000 евро;
3. 1 % от допустимите разходи в случай на проекти само за машини и оборудване за
обработване на почвата и за прибиране на реколтата, включително трактори и комбайни.
(6) Съответствието със стандарти по ал. 1, т. 4 трябва да бъде достигнато в рамките на
36 месеца от датата, от която стандартите са в сила, но не по-късно от датата на подаване
на заявката за окончателно плащане. За кандидат, получаващ подкрепа по мярка
"Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР, в случай че достигането на
съответния стандарт е включено в одобрения му бизнес план по тази мярка, срокът е до 36
месеца от датата на създаване на стопанството му, но не по-късно от датата на подаване на
заявката за окончателно плащане по реда на тази наредба.
(7) В случай че определени международно признати стандарти са задължителни по
законодателството на Общността, то те са допустими за подкрепа съгласно сроковете по
ал. 6.
(8) Закупените сгради, помещения и друга недвижима собственост с изключение на
земя трябва да се намират в селски райони съгласно приложение № 6.
(9) Допустимите разходи за закупуването на земя, сгради и друга недвижима
собственост не могат да надхвърлят:
1. 10 % от разликата между:
а) допустимите разходи по проекта, предварително намалени с разходите за
закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, и
б) разходите, свързани с инвестициите по проекта по ал. 1, т. 12;
2. данъчната им оценка към датата на придобиване или към датата на кандидатстване
в зависимост от това коя от двете оценки е с по-ниска стойност.
(10) За разходи по ал. 1, когато са предмет на договор/и с един доставчик или
изпълнител и са на стойност, надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро, се
изисква представяне на най-малко три съпоставими оферти с цел определяне на
основателността на предложените разходи. Оферентите - местни лица, следва да са
вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите -
чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно
националното им законодателство.
Чл. 27. (1) Недопустими за финансова помощ са разходи за:
1. закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;
2. данък добавена стойност, който подлежи на възстановяване;
3. лизинг;
4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;
5. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
6. принос в натура;
7. изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
8. доставка и/или дейност, чиято стойност възлиза на повече от левовата
равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко три независими
оферти;
9. търговия на дребно;
10. закупуване на права за производство на земеделска продукция;
11. закупуване на животни, едногодишни растения и тяхното засаждане;
12. закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, над
пазарната им стойност;
13. сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
14. инвестиции, които представляват обикновена подмяна;
15. плащания в брой с изключение на разходи за такси за подготовка на проекта и
разходи по застрахователни премии.
(2) Разходите за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в
случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки "Създаване на стопанства
на млади фермери" или "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране" от ПРСР и ведно с одобрения проект по тези мерки е представил
бизнес план, изготвен от Националната служба за съвети в земеделието.
Глава трета
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване
Чл. 28. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 30 и
документите за плащане на финансовата помощ по чл. 38, ал. 1 , чл. 39, ал. 1 и чл. 41, ал. 2
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от
кандидата, в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните
оригинали се представят за преглед от служител на РА;
2. да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално
заверено изрично пълномощно;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език,
извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на
Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил.
Чл. 29. (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се
определят със заповед на изпълнителния директор на РА.
(2) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане
съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди започването на приема на
електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП) и РА
и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции
"Земеделие и гори".
(3) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане
съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на
електронните страници на МЗП и РА и на общодостъпно място в областните
разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".
Раздел II
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане
Чл. 30. (1) Кандидатите по чл. 13, ал. 1 подават в областната разплащателна агенция
(ОРА) по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец
съгласно приложение № 10 и прилагат документи съгласно приложение № 11.
(2) Областната разплащателна агенция извършва преглед на документите в
присъствието на кандидата.
(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 ОРА връща на
кандидата документите по ал. 1, придружени с подробно писмено изложение на липсите и
нередовностите.
(4) В случаите по ал. 3 заявлението за подпомагане може да бъде прието в ОРА, при
условие че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередовностите на
представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените
констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.
(5) Заявлението за подпомагане не се приема в случай, че кандидатът не отговаря на
някое от изискванията по чл. 4, ал. 6 , чл. 8 или чл. 9, т. 1 . В този случай ОРА връща на
кандидата документите по ал. 1. На кандидата се предоставя документ, удостоверяващ
извършената проверка и установеното несъответствие.
(6) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен
номер с отбелязани дата, час и минута.
Чл. 31. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението за подпомагане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни
и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.
(2) Решение по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за
подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
2. гарантираните бюджети по чл. 25, ал. 1 и критериите за оценка, посочени в
приложение № 8.
(3) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота в заявените
данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата,
който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните
нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови
документи, включително документи извън посочените в приложение № 11, които са
свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(4) Срокът по ал. 1 се удължава със срока за получаване на отговор, в случай че по
даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е
изпратено писмо за отстраняване на нередности.
Чл. 32. Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от
Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от
изпълнителния директор на РА. ЕКОП изразява експертно писмено становище пред
изпълнителния директор на РА.
Чл. 33. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за
финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 31, ал. 1, т. 1 ;
2. несъответствие с условията и критериите по чл. 31, ал. 2 ;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 31, ал. 3 ;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер
съгласно чл. 8, ал. 1 .
(2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата
инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 34. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане
надхвърля наличния бюджет по мярката и за съответния вид инвестиция няма гарантиран
бюджет по чл. 25, ал. 1 или гарантираният бюджет е изчерпан, заявленията за подпомагане
се класират съгласно критериите за оценка по чл. 31, ал. 2, т. 2 и се одобряват в низходящ
ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е
установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане
на заявленията за подпомагане.
Чл. 35. (1) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение
или отхвърляне на заявлението за подпомагане.
(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на
проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните,
включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на финансова помощ и
може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.
Чл. 36. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в
уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.
Глава четвърта
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 37. (1) Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване на цялата инвестиция при спазване на
изискванията на чл. 10 , 11 и 12 .
Чл. 38. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава
заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в
съответната Регионалната разплащателна агенция (РРА) по място на извършване на
инвестицията, и прилага документи съгласно приложение № 12.
(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от
сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
(3) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите в
присъствието на ползвателя на помощта.
(4) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща документи
на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта
има право в рамките на срока по чл. 11, ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава
уникален идентификационен номер на заявката.
(7) В срок до 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане РА изплаща
одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на
изпълнителния директор на РА.
Чл. 39. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на
помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА
в съответната РРА по място на извършване на инвестицията, и прилага документи
съгласно приложение № 13.
(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не
по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен
в договора за отпускане на финансова помощ.
Чл. 40. (1) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите по
чл. 39, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 РРА връща
документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и
нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта
има право в рамките на срока по чл. 12, ал. 3 , съответно чл. 39, ал. 2, отново да подаде
заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава
уникален идентификационен номер на заявката.
Чл. 41. (1) В срок до четири месеца от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни
и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие
с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА
изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо
съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и
извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти централното управление на РА уведомява писмено ползвателя
на помощта, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани
констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни
и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 13.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава със срока за получаване на отговор, в случай че по
дадена заявка за плащане е необходимо експертно становище на друг орган или
институция или е изпратено уведомително писмо за отстраняване на нередности от
ползвателя на помощта.
Чл. 42. Чл. 42. Плащанията се изчисляват на основа на приетите за допустими и
реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 441, ал. 1, т. 1 и 2 и при
спазване на разпоредбите на чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията за
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета
по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по
отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 368,
23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) №
1975/2006).
Чл. 43. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата
помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2 ;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази
наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 41,
ал. 2 ;
4. се приложи правилото по чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят не може да
подаде друга заявка за плащане за същата инвестиция.
Раздел II
Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол
Чл. 44. Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, считано от датата на
подписването на договора за отпускане на финансова помощ с РА.
Чл. 45. Най-късно до края на изпълнението на проекта ползвателите на помощта
трябва да отговарят на всички задължителни стандарти, отнасящи се до техните дейности,
в т. ч. опазването компонентите на околната среда, фитосанитарните изисквания,
хуманното отношение към животните, ветеринарно-санитарните изисквания,
безопасността на храните и фуражите, хигиената, безопасните условия на труд.
Чл. 46. (1) Ползвателят на помощта може да подаде в РА искане за промяна на
договора за отпускане на финансова помощ не по-късно от два месеца преди изтичане на
срока на договора. Към искането се прилагат доказателствата, необходими за преценката
на основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова
помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя предназначението на
инвестицията съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка,
определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят на помощта може да поиска удължаване на срока по договора за
отпускане на финансова помощ до срока по чл. 44 .
(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна РА приема или
мотивирано отхвърля исканата промяна.
Чл. 47. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции,
свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва
счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с
подпомаганите дейности, за срок 5 г. след сключване на договора за отпускане на
финансова помощ.
Чл. 48. (1) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова
помощ ползвателят на помощта е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по
предназначение;
2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите, предмет на
подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изисква
по закон;
3. да не променя местоположението на подпомогнатите активи, които са трайно
прикрепени към земята, сградите или помещенията;
4. да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини освен
изменящите се сезонни условия за производство.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилага при подмяната на оборудване с изтекъл
амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на
РА.
Чл. 49. (1) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна
застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, изброени в
приложение № 14, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока по чл.
48, ал. 1 , като са длъжни да подновяват застрахователните полици ежегодно.
(2) Договорът за застраховка следва да бъде сключен с уговорка в полза на РА, както
следва:
1. при тотална щета на застрахованото имущество в резултат на събитие, покрито по
условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на
ползвателя на помощта.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на РА, се
намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета ползвателят на помощта е длъжен да възстанови
подпомогнатия актив.
Чл. 50. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана
информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение условията по договора за отпускане на финансова помощ,
както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от
представители на РА, МЗП, Сметната палата в Република България, Европейската комисия
и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 1 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти
по подпомаганите дейности.
(4) Тези проверки могат да се извършват не по-късно от 5 г. след датата на сключване
на договора за отпускане на финансова помощ.
(5) В случаите, когато МЗП или Европейската комисия извършва оценяване или
наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на
упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат
оценяването или наблюдението.
Чл. 51. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или
договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска
връщането на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати
всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) В случаите по ал. 1 РА определя размера на намалението на помощта, като взема
предвид вида, степента и продължителността на неизпълнението. Степента на
неизпълнението по даден проект зависи от неговите последици за дейността като цяло.
Продължителността на неизпълнението зависи от времето, през което траят последиците,
или възможността за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенция може да поиска връщането на вече платени суми заедно
със законната лихва върху тях, когато:
1. ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или
изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията,
за да извлече облага в противоречие с целите на тази наредба;
2. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна
публична финансова помощ за дейностите, финансирани по реда на тази наредба;
3. ползвателят на помощта е променил предмета на подпомаганата дейност.
Чл. 52. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 47, 49 или 57 РА
писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и
санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен
срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на
помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея.
Чл. 53. (1) В случай на неизпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 ползвателят на
помощта дължи връщане на такава част от помощта, която съответства на разликата между
получения процент на помощта и по-малкия процент на помощта, който ползвателят на
помощта е щял да получи, в случай че не е отговарял на условията по чл. 6, ал. 4 или ал. 5
съответно към датата на кандидатстване заедно със законната лихва върху нея. Лихва се
дължи от момента на неизпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 , а в случай, че той не
може да бъде установен - от момента на установяване на неизпълнението.
(2) В случай на неизпълнение на задълженията по чл. 25, ал. 6 ползвателят на
помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва върху нея само
в случай, че неизпълненото задължение е по отношение на условие, което е било
основание за избор на ползвателя на помощта пред останалите кандидати.
Чл. 54. (1) В случай на неизпълнение на задълженията по чл. 16, ал. 4 и чл. 20, ал. 2 ,
свързани с поддържане на определен размер земя, регистрирана в ИСАК за срок 5 г. след
датата на сключване на договор за отпускане на финансова помощ, ползвателят дължи
връщане на помощта в следните размери:
1. в случай че РА установи размер на земята, който е по-малък с не повече от 20 % от
декларираната земя в заявлението за подпомагане, която е обоснована и в бизнес плана на
ползвателя на помощта, на възстановяване подлежат 20 % от размера на платената
финансова помощ;
2. в случай че РА установи размер на земята, който е по-голям от 20 %, но е по-малък
от 50 % от декларираната в заявлението за подпомагане земя, която е обоснована и в
бизнес плана на ползвателя на помощта, на възстановяване подлежи такъв процент от
размера на платената финансова помощ, който съответства на два пъти процента на
намаление на размера на земята;
3. в случай че РА установи размер на земята, който е равен или по-голям от 50 % от
декларираната в заявлението за подпомагане земя, която е обоснована и в бизнес плана на
ползвателя на помощта, на възстановяване подлежи пълният размер на получената
финансова помощ заедно със законната лихва върху нея.
Чл. 55. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в
случай че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства.
(2) Разплащателната агенция се отказва частично или изцяло от възстановяване на
получената помощ от ползвателя на помощта при възникване на форсмажорните
обстоятелства, уредени в чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15
декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №
1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368,
23.12.2006 г. и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) №
1974/2006), при условията на същия член.
Глава пета
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 56. С цел осигуряване на публичност и прозрачност поне веднъж на три месеца
РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект по мярка
"Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР 2007 - 2013 г.:
1. наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта;
4. общ размер на окончателно изплатената финансова помощ по проекта.
Чл. 57. (1) Ползвателят на помощта се задължава да поставя на видно място табела с
информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за финансова
помощ с обща стойност на проекта над левовата равностойност на EUR 50 000 - на
мястото/местата, където се извършва инвестицията.
(2) Ползвателят на помощта се задължава да поставя на видно място билборд с
информация за подпомагане на дейността му от ЕЗФРСР, когато е одобрен за финансова
помощ за извършване на инвестиции в областта на инфраструктурата с обща стойност на
проекта над левовата равностойност на 500 000 евро - на мястото/местата, където се
извършва инвестицията.
(3) Табелата или билбордът по ал. 1 и 2 съдържа описание на проекта/дейността,
която се подпомага, знамето на Европейския съюз с пояснение за неговата роля,
националното знаме на Република България, както и думите: "Европейски земеделски
фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони."
(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 % от табелата или билборда.
(5) Знамето на Европейския съюз се изобразява върху табела с правоъгълна форма на
син или бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуващи
кръг съгласно приложение № 15.
(6) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на
подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно приложение № VI към чл.
58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. § 1. По смисъла на тази наредба:
1. "ЗЗемеделски производител" е физическо и/или юридическо лице, което
произвежда непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция,
предназначена за продажба.
2. "Необлагодетелствани райони" са райони съгласно Наредбата за критериите за
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.
(ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
3. "Места по националната екологична мрежа Натура 2000" са защитените зони по
смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. "Признати организации на земеделски производители" са организациите, признати
по реда на Наредба № 21 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на
производители на земеделски продукти (ДВ, бр. 65 от 2001 г.), Наредба № 23 от 2001 г. за
условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (ДВ, бр. 69 от
2001 г.), Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на
производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за
одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (ДВ, бр. 42 от 2007 г.) или
признати от изпълнителния директор на РА при условията на мярка "Създаване на
организации на производители" по ПРСР.
5. "Разходи за инвестиции за обикновена подмяна" са разходи за замяна на активи,
които не водят до подобряване на цялостната дейност на кандидата.
6. "Икономически размер на стопанство" е размерът на земеделското стопанство,
изразен в икономически единици.
7. "Икономическа единица" представлява коефициент, който се получава, като общата
стандартна разлика на стопанството се раздели на левовата равностойност на 1200 евро.
Една икономическа единица е равна на левовата равностойност на 1200 евро.
8. "Стандартна разлика" е коефициент, който се изчислява за отделна култура или
категория животно и се получава, като от стойността на продукцията в левове от 1 декар/1
животно се извадят част от преките разходи.
9. "Обща стандартна разлика на стопанството" е сумата в левове от стандартните
разлики на отглежданите в стопанството култури и/или животни.
10. "Принос в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или
суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които
не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг еквивалентен на фактура
платежен документ.
11. "Международно признат стандарт" е стандарт, който е приет от международна
организация по стандартизация или международна организация с дейност по
стандартизация и е общодостъпен.
12. "Проект" е заявление за подпомагане заедно с всички изискуеми документи, както
и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени
от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
13. "Мярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на
ПРСР.
14. "Дейност" е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно
заложените в ПРСР критерии, който се отнася до и се осъществява от един или повече
ползватели на помощ, предвид постигането на поставените цели в ПРСР.
15. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по
ПРСР.
16. "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на
чл. 26 от Регламент (ЕО) № 1975/2006.
17. "Икономическа жизнеспособност" е генерирането на доходи от дейността,
гарантиращи устойчивост на земеделското стопанство за периода на бизнес плана.
18. "Добра производствена практика" е система за осигуряване на качество и
безопасност, която гарантира, че продуктите се произвеждат и контролират в съответствие
с утвърдените стандарти, нормативи и други изисквания за качество и безопасност
съобразно предназначението им и в съответствие с изискванията за издаване на
разрешително за тяхното производство, търговия и употреба.
19. "Дата на създаване на земеделско стопанство" е най-ранната от следните дати:
а) датата на регистрация на кандидата за първи път като земеделски производители по
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
производители;
б) датата на започване от страна на кандидата на отглеждане на животни в
собствен/нает животновъден обект и/или на стопанисване на земя с цел производството на
земеделска и животинска продукция;
в) датата на подаване от кандидата на заявление за единно плащане на площ и/или за
плащане за необлагодетелстван район в случай, че е подавал заявление;
г) датата на започване на осигуряване на кандидата като земеделски производители, в
случай че се осигурява като такъв.
20. "ЕИО" е Европейската икономическа общност.
21. "ЕО" е Европейската общност.
22. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на
кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението
за подпомагане.
23. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на
дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните
власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във
финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица
или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на
Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно
координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство,
услуги и доставки (ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално издание: глава 06, том 8),
ще се разглежда като обществен дял.
24. "Схеми за директно подпомагане" са правилата за отпускане на финансова помощ,
уредени в Регламент на Съвета № 1782/2003.
25. "Биоенергия" e енергия, включително под формата на течни или газообразни
горива, която е получена от преработката на биомаса.
26. "Биомаса" е всяка органична материя с растителен произход, която може да бъде
рециклирана, включително специализирани култури и горски продукти, селскостопанска
храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от
дървесина, водни растения, животински и торов отпадък, органични, битови отпадъци и
други отпадъчни материали.
27. "Полезна топлоенергия" е понятие по смисъла на Директива 2004/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на
комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна
топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО (ОВ
L 052, 21.02.2004 г. и Българско специално издание: глава 12, том 2).
28. "Материални и нематериални активи" са понятия по смисъла на Регламент (ЕО) №
1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от
Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ (ОВ L 302,
01.11.2006 г.).
29. "Първична преработка на пчелен мед" е процес на преработка, в който основна
суровина е пчелен мед в сурово състояние.
30. "Свързана малка инфраструктура" са елементи на техническата инфраструктура по
т. 31 от § 5 на допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, които
обслужват обекта на подпомагане и са предназначени да осигурят безпрепятственото
и/или пълноценното осъществяване на неговите функции.
31. "Оперативни разходи" са административните разходи и разходите, свързани с
поддръжка и експлоатация на активите.
32. "Предпроектно проучване" e извършването на специално проучване преди
започване на инвестиционен проект, което има за цел да установи и документира доколко
реализацията му е оправдана, дава оценка на шансовете за успех на проекта и изброява
възможните алтернативи и подходи за това.
33. "Частичен отказ за финансиране" е отказът да се финансират част от заявените
разходи на кандидата, които са включени в проект, одобрен за подпомагане по ПРСР.
Основанията за отказ са регламентирани в тази наредба, както и в цялото българско и
европейско законодателство, уреждащо правилата за прилагане на ПРСР в Република
България.
34. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) №
1974/2006 г.
35. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
36. "Рефинансиране на лихви" е възстановяване на извършените разходи за лихви по
заеми.
37. "Гарантиран бюджет" е осигурена част от годишния бюджет по Програмата за
развитие на селските райони 2007 - 2013 г., предназначена за определени целеви дейности
или инвестиции.
38. "Земеделски култури" са растения от даден ботанически вид и род, които се
отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.
39. "Земеделски площи" са обработваемата земя, постоянно затревените площи,
трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство
на земеделска продукция.
40. "Семейните градини" са земеделски площи, заети с различни култури, и
произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в
домакинството на земеделския стопанин.
41. "Постоянно затревени площи" са естествени ливади, пасища и ниско продуктивни
затревени площи, които не са включени в схемата за сеитбооборот и са на разположение
през цялата календарна година за косене и/или паша на селскостопански животни.
42. "Земеделска дейност" е производството на земеделски продукти, включително
прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански
животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние.
43. "Независими оферти" са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях
могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
§ 2. Икономическият размер на земеделското стопанство се изчислява по таблица
съгласно приложение № 16.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на
земеделските производители.
§ 4. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на
министъра на земеделието и продоволствието.
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2
Списък на допустимите непреработени земеделски продукти

Растениевъдство
1.
Зърнено-житни и маслодайни култури
2. Зърнено-бобови култури
3.
Технически култури (с изключение на тютюн)
4.
Зеленчукови култури
5.
Етерично-маслени и медицински култури
6.
Медоносни и лечебни трайни насаждения
7.
Овощни видове
8.
Фуражни култури
9.
Лозя
10.
Цветя
11.
Семена и посадъчен материал
12.
Гъби, включително диворастящи видове, специално отглеждани в
земеделското стопанство на кандидата с цел продажба
13.
Трюфели
14.
Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за
производство на биоенергия
15.
Други живи растения

Животновъдство
(включително непреработените продукти, получени в резултат на
отглежданите по-долу животни)
1.
Говеда (крави)-всички видове, включително и за разплод
2.
Биволи (биволици)- всички видове, включително и за разплод
3.
Овце - всички видове, включително и за разплод
4.
Кози - всички видове, включително и за разплод
5.
Свине - всички видове, включително и за разплод
6.
Коне - за месо
7.
Зайци
8.
Птици (в т.ч. бройлери, кокошки-носачки, пуйки, гъски, щрауси,
пъдпъдъци, фазани)
9.
Пчелни семейства
10.
Буби
11.
Охлюви
12.
Калифорнийски червей
13.
Други живи животни
Приложение № 2
към чл. 4, ал. 3
Списък на допустимите преработени крайни продукти 1) Месо и карантия
2) Млечни продукти; яйца от птици; натурален пчелен мед 3) Черва, мехури и
стомаси на животни (освен риба), цели и части от тях 4) Животински
продукти 5) Откъснати цветя и декоративна зеленина 6) Кафе, чай и
подправки, без мате 7) Зърнени продукти 8) Продукти на мелничарската
промишленост; малц; нишестени продукти;глутен; инулин 9) Маслодайни
семена и маслодайни плодове; различни видове зърно,семена и плодове;
промишлени и медицински растения; слама и фураж 10) Пектин 11) Сланина
и друга топена свинска мас; мас от домашни птици 12) Нетопена мас от
волове, овце или кози; лой, включително "от първаръка", произведена от
споменатите мазнини 13) Стеарин от сланина, маслен стеарин и стеарин от
лой; масло отсланина, от мазнина и лой, неемулгирано, без примеси и
непреработени 14) Готови зеленчукови масла, течни или твърди, сурови,
рафинирани илинерафинирани 15) Животински или растителни мазнини и масла,
хидрирани, рафинираниили нерафинирани, но без по-нататъшна обработка 16)
Маргарин, заместители на сланина и други преработени хранителнимазнини 17)
Остатъчни продукти, получени от обработката на мастни вещества илина
животински или растителен восък 18) Изделия от месо 19) Цвеклова и
тръстикова захар, кристална 20) Други видове захар; захарен сироп,
изкуствен мед (смесен илинесмесен с естествен); карамел 21) Меласи,
обезцветени или не 22) Ароматизирани или оцветени захари, сиропи и меласи,
но без плодовисокове, съдържащи добавка на захар в каквото и да е съотношение
23) Какао на зърна, цели или начупени, сурови или печени 24) Какаови
шушулки, обвивки, люспи и отпадъци 25) Изделия от зеленчуци, плодове или
други части от растения 26) Гроздова мъст в процес на ферментация или в
процес на задържане наферментацията по друг начин, освен чрез прибавяне на
алкохол 27) Вино от прясно грозде; гроздова мъст с ферментация в процес
назадържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст) 28) Други
ферментирали напитки (например сайдер, сок от круши имедовина) 29) Етилов
алкохол или неутрални видове спирт, било денатурирани илине, с различен градус
30) Оцет и заместители на оцета 31) Остатъци и отпадъци от хранително-
вкусовата промишленост; фураж заживотни 32) Естествен корк, необработен,
натрошен, гранулиран или смлян;отпадъчен корк 33) Лен, суров или
преработен, но непреден; ленени кълчища и отпадъци(включително накъсани или
нарязани парцали) 34) Естествен коноп (Саnnаbis sаtiva), суров или
преработен, нонепреден; кълчища и отпадъци от естествен коноп (включително
накъсани илинарязани парцали или въжета).
Приложение № 3
към чл. 6, ал. 6
Списък на допустимите инвестиционни разходи за прилагане на Директива
91/676/ЕИО
1. Закупуване/придобиване, строителство/обновяване на сгради и
друганедвижима собственост, използвани за опазване на водите от замърсяване
снитрати от селскостопански източници
2. Закупуване/инсталиране на машини, оборудване и
съоръжения,необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване
набиомаса/животински отпадък и за опазване на водите/водоизточниците
отзамърсяване с нитрати от земеделски източници
3. Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване
наживотински и растителен торов отпадък
4. Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване
наминерални торове
5. Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване
наотпадни води от процеса на силажиране
6. Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за пречистване
наотпадни води и на съоръжения за третиране на течни и твърди отпадъци
отпроизводствената дейност на стопанството
Приложение № 4
към чл. 6, ал. 6
Списък на общините, чиито земи попадат в нитратно уязвимите зони,
определени съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите на
основание чл. 5, т. 1 и 2 и чл. 9 от Наредба № 2 от 2000 г. за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници (ДВ, бр. 87 от 2000 г.)
Област
Община
1
2
Дунавски район за басейново управление на водите
Търговище
Антоново, Опака, Попово
Видин
Белоградчик, Брегово, Видин, Ново село
Монтана
Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Лом, Чипровци, Монтана
Русе
Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Враца
Враца, Мездра, Роман, Хайредин
Габрово
Габрово, Дряново, Севлиево
Велико Търново
Горна Оряховица, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш,
Свищов, Стражица, Сухиндол
Разград
Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Силистра
Кайнарджа, Ситово
Ловеч
Летница, Ловеч, Троян, Угърчин
Плевен
Кнежа
София
София
Черноморски район за басейново управление на водите
Варна
Аврен, Аксаково, Долен Чифлик, Дългопол, Провадия,
Суворово
Шумен
Велики Преслав, Каспичан, Никола Козлево, Смядово, Шумен
Добрич
Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна, Крушари,
Шабла
Бургас
Камено, Карнобат, Средец
Търговище
Търговище
Източнобеломорски район за басейново управление на водите
Пловдив
Асеновград, Брезово, Карлово, Марица, Перущица, Първомай,
Раковски, Родопи, Садово, Хисаря
Ямбол
Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
Стара Загора
Братя Даскалови, Опан, Стара Загора, Чирпан
Хасково
Димитровград, Тополовград, Хасково, Минерални бани,
Симеоновград
Кърджали
Кърджали
Сливен
Нова Загора, Твърдица, Сливен
Пазарджик
Пазарджик, Стрелча
Приложение № 5
към чл. 16, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.
Б И З Н Е С П Л А Н
по
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
……………………………............................................................................…………
(име на проекта)
……………………………..............................................................................…………
(име на кандидата)
Сума на инвестицията….........………………................лв.
Декларирам, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени
от мен неверни данни.
Подпис/печат: ......................
Забележка. Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва всяка
страница от бизнес плана!
Попълва се в случай, че бизнес планът е изготвено от НССЗ
Заявлението е попълнено със съдействието на НССЗ гр.
..............................................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, попълнил
заявлението:...........................................................................
Печат на НССЗ
Обща информация
А
Б
Име на кандидата (физическото
лице, юридическото лице , ЕТ)
(съгласно съдебното решение)
Седалище и адрес на управление
(съгласно съдебното решение)
Място на извършване на
инвестицията
Телефон за контакти:
Факс:
E-mail:
Данъчна регистрация
Предмет на дейност
Собственик/управител на фирмата
Брой на постоянно заетия персонал
Стойност на дълготрайните
материални активи (ДМА) съгласно
данните от последния счетоводен баланс
Млад фермер, подкрепян по мярка
112 “Създаване на стопанства на млади
фермери”
Договор с РА
№………………./…………….200…г
Полупазарен стопанин, подкрепян
по мярка 141”Подпомагате на
полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране”
Договор с РА
№………………./…………….200…г
I. Въведение
А. Кратко описание на проекта
Б. Очакван резултат след завършване на проекта
II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност
А. Кратка информация за дейността на кандидата
Б. Правен статут
В. Организация, структура и управление
Г. Пазарна среда
Г.1. Начини за повишаване на конкурентоспособността
Г.2. Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как
очаквате да се развие пазарът в бъдеще и под влияние на кои фактори
a) Увеличаване на конкуренцията на местно ниво
б) Промени в потребителското търсене
в) Чуждестранна конкуренция (ако е приложимо)
III. Финансов план
III.1. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на
проекта. Доставчици и клиенти
А. Обект и източници за финансиране на проекта
Таблица 1. Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по
проекта
(лева)
Включително
Инвестиция
вид
модел, порода,
тип, сорт, други
к-во
мярка
Единична
цена
Стойн
ост*
собстве
ни
средств
а (%)
кредит
(%)
други
(%)
A
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Общо
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане
по проекта
(лева)
Включително
Инвестиция
модел, порода,
тип, сорт, други
к-во
мярка
Единична
цена
Стойн
ост*
собствени
средства
(%)
кредит
(%)
други
(%)
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Общо
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
Таблица 3. Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на
Общността (тези инвестиции са включени в горните две таблици 1 и 2)
Инвестиция / дейност
вид
стандарт
к-во
мярка
Единична
цена, лева
Стойност, лв.
Общо, лева
A
Б
В
Г
Д
Е
Ж
I година
II година
Общо, лева
* Видът на инвестицията/дейността, в колона “А”; стандарт, в колона “Б”;
количество на инвестицията/дейността за разглеждания период, в колона “В”; мярка на
инвестицията/дейността (по вид) за разглеждания период, в колона “Г”; единична цена, в
колона “Д”; стойност, в колона „Е”; на ред “Общо” се вписва сумата на разходите по
години, в колона “Ж”.
Б. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект
Таблица 4. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект
(лева)
Дейност/активи
Дата на
реализация/придобиване
Дата на въвеждане
в експлоатация
Стойност
А
Б
В
Г
Общо
Кандидатът описва: дейностите/активите, които са обект на инвестицията, в колона А;
датата на реализация/придобиване на всички описани активи, в колона Б; датата на
въвеждане в експлоатация, в колона В; стойността на активите, в колона Г; за “Общо” в
колона Г сумата на всички необходими средства.
В. Обособени етапи за реализация на проекта, в случай че се кандидатства за междинно
плащане
Таблица 5. Обособени етапи за реализация при кандидатстване за междинно
плащане (допуска се не повече от едно междинно плащане, т.е. кандидатът следва да
обособи не повече от два етапа)
(лева)
Дейности/активи
Начална дата/дата на
придобиване
Крайна дата/дата на
въвеждане в експлоатация
Стойност
А
Б
В
Г
Общо
Кандидатът описва: дейностите/активите, за които кандидатства, като ги обособява в два
етапа, като първият от тях съответства на междинното плащане, за което кандидатства, в
колона А; датата на придобиване на всички описани активи, в колона Б; датата на въвеждане
в експлоатация, в колона В; стойността на активите, в колона Г; за “Общо” в колона Г сумата
на всички необходими средства.
В случай, че не се кандидатства за междинно плащане, таблица 5 не се попълва.
Г. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към
момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект
Таблица 6. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията)
(лева)
Дейности
Вложени средства
Източник
А
Б
В
* Попълва се в случаите, когато кандидатът е извършил дейности по реализация на
инвестицията преди датата на кандидатстване за финансиране.
Кандидатът посочва: дейностите по реализация на инвестицията преди датата на
кандидатстване, в колона А; вложените до момента средства при осъществяване на
посочените дейности, в колона Б; източника на вложените средства, в колона В.
Д. Доставчици
Таблица 7. Настоящи доставчици
(лева)
Доставчици
Вид на доставките
% от доставките
А
Б
В
* Кандидатът посочва: име на доставчика, в колона А; вид на доставките (суровини и
материали за извършване на дейността), в колона Б; процент от доставките, в колона В –
изчислява се, като количеството суровини/материали от определен доставчик се раздели на
общото количество доставени суровини/материали от същия вид.
.
Таблица 8. Бъдещи доставчици
Доставчици
Вид на доставките
% от доставките
A
Б
В
* Кандидатът посочва: име на доставчика, в колона А; вид на доставките (суровини и
материали за извършване на дейността), в колона Б; процент от доставките, в колона В –
изчислява се, като количеството суровини/материали _______от определен доставчик се раздели на
общото количество доставени суровини/материали от същия вид.
След попълване на Таблицата кандидатът посочва защо е предпочел посочените
доставчици
*Мотиви за избор на посочените доставчици пред други такива.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Е. Клиенти.
Таблица 9. Настоящи клиенти
(лева)
Клиенти
Вид на продукцията/услугите
% на продажби
Годишни
продажби
А
Б
В
Г
* Кандидатът посочва: име на всички настоящи клиенти, в колона А; вид на
продаваната продукция/услугите, в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в
колона В – изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се
раздели на общото количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
Таблица 10. Бъдещи клиенти
(лева)
Клиенти
Вид на продукцията/
услугите
% на
продажби
Годишни
продажби
А
Б
В
Г
* Кандидатът посочва: име на всички бъдещи клиенти, в колона А; вид на продаваната
продукция/услугите, в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В –
изчислява се, като количеството продадена продукция на всеки клиент се раздели на общото
количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
Таблица 11. Продукция за износ
(лева)
Клиенти
Вид на продукцията/
услугите
% на
продажби
Годишни
продажби
(в лева)
А
Б
В
Г
Настоящи
Бъдещи
* Кандидатът посочва: име на всички настоящи и бъдещи клиенти, в колона А; вид на
продукцията за износ в колона Б; процентно съотношение на продажбите, в колона В –
изчислява се, като количеството изнесена продукция на всеки клиент се раздели на общото
количество продукция от същия вид; годишни продажби, в колона Г.
VIII.2. Финансово икономически статус – приходи и разходи
А. Приходи
А.1. Приходи от дейността.
Таблица 12. Производствена програма
(лева)
Продукция
Средна цена за
единица
продукция
Приходи от
продажби на
продукция
Вид
продукция
* по
години
Мярка
Количество/
средногодиш
на
натовареност
за износ
за местния
пазар
за
собствен
о
потребл
ение
за
износ*
*
за
местни
я пазар
за
износ
за
местни
я пазар
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
Предходна година/ Последен отчетен период
Общо
І-ва година
Общо
ІІ-ра година
Общо
ІІІ-та година
Общо
* В колона А се посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда и които са
пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В случай, че даден вид продукция на
кандидата е свързан косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в Таблица 17 „Други
приходи”.
**Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.
Таблица 13. Сеитбооборот и среден добив от дка (за инвестиции в растениевъдство)
Предходна година/последен
отчетен период
I-ва година
II-ра година
Засята култура
дка
среден добив
от дка
дка
среден добив
от дка
дка
среден добив
от дка
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
Общо засети
площи, дка
Забележка. Таблицата се попълва с размера на земята, която кандидатът се задължава да поддържа
за минимум 5 години след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.
§ Обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръженията (в т.ч. за
съхранение на продукция) и оборудването във връзка с количеството продукция от регистрираната в
ИСАК земя за изпълнение на изискването да се произвежда и/или преработва и/или съхранява и/или
подготвя за продажба само собствена земеделска продукция:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Таблица 14. Вид и брой животни, в т.ч. естествения им прираст (за инвестиции в
животновъдството)

Животни
I година
II година
III година
IV година
V година
Вид
Порода
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
1
Общо:
2
Общо:

Общо:
Таблица 15. Животинска продукция (за инвестиции в животновъдството)

Животни
I година
II година
III година
IV година
V година
вид/порода
вид
продукция
продукция
(кг, л, др.)
продукция
(кг, л, др.)
продукция
(кг, л, др.)
продукция
(кг, л, др.)
продукция
(кг, л, др.)
1
Общо:
2
Общо:

Общо:
§ Обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръженията (в т.ч.
за съхранение на
продукция) и оборудването във връзка с количеството животинска продукция за изпълнение на
изискването да се произвежда и/или преработва и/или съхранява и/или подготвя за продажба само
собствена земеделска продукция:
..................................................................................................................................................................
Таблица 16. Производствен капацитет на преработвателното предприятие (в случай, че се
кандидатства за преработка)
Предходна
година/последен отчетен
период
I година
II година
Вид на
продукцията
Годишен производствен
капацитет на
предприятието (т)
Годишен производствен
капацитет на
предприятието (т)
Годишен производствен
капацитет на предприятието
(т)
А
Б
В
Г
Общо продукция
(т):
§ Обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръженията (в т.ч. за
съхранение на продукция) и оборудването за изпълнение на изискването да се произвежда и/или
преработва и/или съхранява и/или подготвя за продажба само собствена земеделска продукция:
..........................................................................................................................................................................
............................
..........................................................................................................................................................................
............................
..........................................................................................................................................................................
............................
А.2. Други приходи
Таблица 17. Други приходи
(лева)
Други приходи
(вид)
Предходна година/последен
отчетен период
I година
II година
III година
A
Б
В
Г
Д
Общо
* Кандидатът посочва други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност, посочени
в таблица 12”Производствена програма”, в колона А; стойността на реализираните други приходи по
вид, за предходната година (отчетен период), в колона Б; предвижданата стойност на други приходи
през първата година от периода на бизнес плана, в колона В; предвижданата стойност на други приходи
за целия период на бизнес плана, в колони Г и Д; за “Общо” се вписват сумите по колони Б, В, Г и Д.
Б. Разходи
Б.1. Разходи за дейността
Таблица 18. Разходи за суровини, материали и външни услуги
(лева)
Вид на разходите
Предходна
година/последен отчетен
период
I година
II година
III година
A
Б
В
Г
Д
Общо
* Кандидатът описва подробно вида на всички извършвани разходи, необходими за
осъществяването на дейността, в колона А; стойността на разходите по вид за предходната година
(отчетен период), в колона Б; прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан
в бизнес плана,в колона В; сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в бизнес
плана, се вписват в колони Г и Д; за “Общо” се вписват сумите по колони Б, В, Г и Д.
Таблица 19. Разходи за заплати и социални осигуровки
(лева)
Вид на
персонала
Брой на
заетите лица*
Месечно
възнаграждение
Общо заплати за
година
Социални
осигуровки**
Общо за
година
A
Б
В
Г
Д
Е
Предходна година/последен отчетен период
Управленск
и
Администра
тивен
Производств
ен
Общо
I година
Управленск
и
Администра
тивен
Производств
ен
Общо
II година
Управленск
и
Администра
тивен
Производств
ен
Общо
ІІI година
Управленск
и
Администра
тивен
Производств
ен
Общо
IV година
Управленск
и
Администра
тивен
Производств
ен
Общо
V година
Управленск
и
Администра
тивен
Производств
ен
Общо
* Кандидатът описва подробно разходите за заплати и социални осигуровки, като посочва: заетия
персонал по групи (управленски, административен, производствен) както за предходната година, така и за
всички прогнозни години, включени в бизнес плана, в колона А; броя на заетия персонал (по години и по
групи), в колона Б; месечното възнаграждение на персонала по групи, в колона В; годишната сума на
разходите за заплати, в колона Г (тази сума се получава след попълване на колона Б и В; сумата в колона
В се умножава по броя на заетите лица от колона Б и след това се умножава по 12 месеца); социалните
осигуровки (по години и по групи), в колона Д; общите годишни разходи за заплати и социални
осигуровки, в колона Е (тази сума се получава, като се съберат сумите от колони Г и Д; за “Общо” се
вписва сумата на разходите по години от колона Е.
** Социалните осигуровки, които са за сметка на работодателя
Таблица 20. Разходи за амортизация (амортизационен план)
(лева)
Амортизационна квота
Актив
Дата на
придобиване
Цена на
придобиване
Период на
експлоатация
Амортизацион
на норма
предхо
дна
година/
послед
ен
отчете
н
период
I година
II година
III
година
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Общо
* Кандидатът подробно описва разходите за амортизация (използваният метод на амортизация трябва
да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане), като посочва: вида на актива, в
колона А; датата на придобиване на описаните активи, в колона Б; цена на придобиване на описаните
активи, в колона В; периода на експлоатация на описаните активи, в колона Г; амортизационната норма
на описаните активи, в колона Д; годишната сума на разходите за амортизация, в колони Е, Ж, З и И; за
“Общо” се вписва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З и И.
Б.2. Финансови разходи
Б.2.1. Погасителен план на привлечените средства за реализация на проекта
Таблица 21. Погасителен план на привлечените средства
(лева)
Години
Остатъчна сума в
началото на годината
Лихви
Главници
Остатъчна сума в
края на годината
A
Б
В
Г
Д
Предходна година/последен
отчетен период
I година
II година
III година
Б.2.2. Разходи за лихви
Таблица 22. Разходи за лихви
(лева)
Вид на кредита
Предходна година/последен
отчетен период
I година
II година
III година
A
Б
В
Г
Д
Общо
* Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички
кредити, описани в таблици 11 и 12, като посочва: вида на кредита, в колона A; разходите за лихви за
предходната година (отчетен период), в колона Б; прогнозните разходи за лихви за целия период,
описан в бизнес плана, в колони В, Г и Д; за “Общо” се вписват сумите на разходите за лихви по
години от колони Б, В, Г и Д.
Б.3. Други разходи
Таблица 23. Други разходи
(лева)
Други разходи
Предходна
година/последен отчетен
период
I година
II година
III година
A
Б
В
Г
Д
Общо
* Кандидатът подробно описва всички други разходи (които не са пряко свързани с
инвестицията, а произтичат от приходите, посочени в Таблица 17 «Други приходи»), като
посочва: вида на разходите, в колона А; сумата на описаните разходи по вид за последната
година (отчетен период), в колона Б; прогнозната _______сума на описаните разходи (по вид) за
разглеждания период, в колони В, Г и Д; за “Общо” се вписва сумата на “другите разходи” по
години от колони Б, В, Г и Д.
Б.4. Себестойност
Таблица 24. Себестойност на единица продукция
(лева)
Вид на продукта
Видове ресурси,
необходими за
производство
единица продукт
К-во за
единица
продукция
Мярка
Единична
цена
Стойност на
разходите за единица
продукция по вид
А
Б
В
Г
Д
Е
Общо
Общо
* Кандидатът описва: вида на всеки от продуктите, посочени в Таблица 12 „Производствена
програма” и Таблица 17 „Други приходи” (ако е приложимо), в колона А; видове ресурси (суровини,
материали, външни услуги и др.), необходими за производство на единица продукция, в колона Б;
количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция, в колона В; мярка (грам,
килограм, брой и др.) на количеството от колона В, в колона Г; единична цена на всеки вид ресурс, в
колона Д; стойност на всеки вид ресурс, в колона Е; за “Общо” в колона Е се калкулира себестойността
на единица продукция.
VIII.3 Прогнози за нетните парични потоци на проекта и другите дейности, осъществявани от
кандидата
А. Прогноза за нетните парични потоци на проекта
Таблица 25. Прогноза за нетните парични потоци на проекта
(лева)
Индекс
Предходна
година/последе
н отчетен
период
I година
II година
III година
IV година
A
Б
В
Г
Д
Е
I. Приходи:
1. Приходи от продажби
2. Други приходи
Общо приходи (1+2)
II. Разходи
A. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини, материали и
външни услуги
4. Разходи за амортизация
5. Разходи за заплати и социални
осигуровки
6. Други разходи
Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви
Общо разходи (3+4+5+6+7)
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)
ІV. Данъци и такси
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
VI. Главници по кредити
VII. Финансиране по Програмата
VІII. Нетен паричен поток (V+4+VII)
Попълва се:
I. Приходи: ред 1 - данните от Таблица 12. Производствена програма; ред 2 - данните от Таблица 17.
Други приходи.
II. Разходи: ред 3 - данните от Таблица 18. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 -
данните от Таблица 20. Разходи за амортизация; ред 5 - данните от Таблица 19. Разходи за заплати и
социални осигуровки; ред 6 - данните от Таблица 23. Други разходи; ред 7 - данните от Таблица 22. Разходи
за лихви.
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II.
Разходи (общите разходи).
ІV. Данъци и такси: данъци и такси съобразно националното законодателство.
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV.
Данъци и такси.
VI. Главници по кредити: данните от Таблица 21. Погасителен план на привлечените средства.
VII. Финансиране по Програмата: сумата на финансиране по Програмата.
VІII. Нетен паричен поток (V+4+VII): получава се от сбора между печалбата след данъци,
амортизацията и финансирането по Програмата.
Б. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
Таблица 26. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
(лева)
Индекс
Предходна
година/последе
н отчетен
период
I година
II година
III година
IV година
A
Б
В
Г
Д
Е
I. Приходи:
1. Приходи от продажби
2. Други приходи
Общо приходи (1+2)
II.Разходи:
A. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини, материали и външни
услуги
4. Разходи за амортизация
5. Разходи за заплати и социални осигуровки
6. Други разходи
Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви
Общо разходи (3+4+5+6+7)
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)
ІV. Данъци и такси
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
VI. Главници по кредити
VІI. Нетен паричен поток (V+4)
В таблица 26 се попълват приходите, разходите и т.н. съгласно указаното в самата таблица от
дейности, които не са свързани с дейността, в която се инвестира.
IV. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и
финансовитепоказатели

Приложение № 6
към чл. 25, ал. 3 и 7
Списък на селските райони
Област
Общини
1
2
Благоевград
Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич,
Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни,
Хаджидимово, Якоруда
Бургас
Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър,
Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе,
Царево
Варна
Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол,
Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико
Търново
Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски
Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин
Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула,
Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра,
Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово
Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич
Балчик, Генерал Тошево, Добрич - селска, Каварна,
Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали
Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград,
Черноочене
Кюстендил
Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила,
Сапарева баня, Трекляно
Ловеч
Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин,
Ябланица
Монтана
Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец,
Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик
Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево,
Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник
Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен
Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник,
Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки,
Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово,
Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград
Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе
Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле,
Ценово
Силистра
Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово,
Тутракан
Сливен
Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян
Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан,
Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-
област
Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина,
Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица,
Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково,
Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
_______Стара
Загора
Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж,
Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище
Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково
Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани,
Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград,
Харманли
Шумен
Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан,
Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол
Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
Приложение № 7
към чл. 25, ал. 4
Списък на селските райони, включени в Програмата за развитие на земеделието и селските
райони в Странджа – Сакар
Област
Общини
Бургас
Малко Търново, Приморско, Созопол, Средец, Царево
Хасково
Любимец, Свиленград, Тополовград, Харманли*
Ямбол
Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
*От община Харманли са изключени с. Върбово и с. Орешец, защото са включени в
Програмата за алтернативно земеделие в Родопите
Списък на селските райони, включени в Програмата за алтернативно земеделие в Родопите
Област
Общини
Благоевгра
д
Белица (с изключение на гр. Белица), Гоце Делчев (само с. Буково), Гърмен,
Разлог (само с. Елешница), Сатовча, Хаджидимово (само с. Абланица и с.
Блатска), Якоруда
Кърджали
Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Пазарджик
Батак, Белово (само гр. Белово), Брацигово (само гр. Брацигово, с. Равногор,
с. Розово и с. Жребичко), Велинград, Пещера (само гр. Пещера), Ракитово
Пловдив
Кричим (само гр. Кричим), Куклен (само с. Гълъбов, с. Добралък, с. Руен, с.
Цар Калоян, с. Яврово), Лъки, Перущица, Първомай (само с. Драгойново, с.
Воден, с. Буково, с. Брягово, с. Искра и с. Леново), Родопи (само с. Марково, с.
Бойково, с. Дедово, с. Извор, с. Лилково, с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с.
Храбринo и с. Чурен),
Смолян
Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем,
Чепеларе
Хасково
Ивайловград, Любимец (само с. Вълче поле и с. Дъбовец), Маджарово,
Минерални бани (само с. Ангел войвода, с. Боян ботево, с. Караманци, с.
Винево, с. Сърница, с. Спахиево и с. Сираково), Стамболово (само с. Бял
кладенец, с. Воденци, с. Долно черковище, с. Пътниково, с. Рабово, с. Светослав,
с. Силен), Харманли (само с. Върбово и с. Орешец)
Списък на селските райони, включени в Регионална програма за Северозападна
България
Област
Общини
Видин
Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш,
Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия,
Оряхово, Роман, Хайредин
Монтана
Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги
Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Приложение № 8
към чл. 25, ал. 5 и чл. 31, ал. 2, т. 2
Критерии за избор (оценка) на проекти

Критерий
Точки
Макс. брой
точки
1.
Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице
или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до
40 ненавършени години към датата на кандидатстване
или е одобрен по мярка «Създаване стопанства на млади
фермери»
“да” – 35
точки
35
2.А. Кандидатът е в селски район
“да” – 35
точки
2.
2.Б. Кандидатът е в селски район, включен в
Програмата за развитие на земеделието и селските
райони в Странджа – Сакар и/или в Програмата за
алтернативно земеделие в Родопите и/или в
Регионалната програма за Северозападна България
“да” – 15
точки
допълнително
50
3.
Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността
за подобна инвестиция
“да” – 15
точки
15
Общо
100
Приложение № 9
към ччл. 26, ал. 1, т. 4
Списък на стандартите на Общността, за постигането на които се предоставя финансова
помощ по реда на наредбата

Стандарт
Законодателство на
ЕС
Национално
законодателство
Крайна дата за
постигане на
съответствие съгл.
чл.26, ал. 6
Вид
инвестицията
1
Опазване на
водите от
замърсяване с
нитрати от
селскостопански
източници
Директива
91/676/ЕИО за
опазване на водите
от замърсяване с
нитрати от
селскостопански
източници
Наредба №
2/16.10.2000 г. за
опазване на водите
от замърсяване с
нитрати от
земеделски
източници
Заповед № РД –
750/2006 г. на
министъра на
земеделието и
горите и Заповед №
РД 09-894/2006 г. на
министъра на
околната среда и
водите за
утвърждаване на
Програма за
ограничаване и
ликвидиране на
замърсяването с
нитрати от
земеделски
източници в
уязвимите зони
11.10.2009
1.
Закупуване/придоб
ване,
строителство/обно
ване на сгради
друга недвижи
собственост,
използвани
опазване на води
от замърсяване
нитрати
селскостопански
източници
2.
Закупуване/инстал
ране на машин
оборудване
съоръжения,
необходими
транспортиране,
съхранение,
оползотворяване
биомаса
/животински
отпадък и за защи
на
водите/водоизточн
ците от замърсява
с нитрати
земеделски
източници
2
Изграждане на
промишлени
инсталации по
Приложение IV от
Закона за опазване
на околната среда
(ЗООС)
Директива на
Съвета 96/61/ЕС
относно комплексно
предотвратяване и
контрол на
замърсяването
http://www.moe
w.government.bg/rec
ent_doc/legislation/Z
OOS%20Final.pdf"
target="_blank">Зако
н за опазване на
околната среда
http://www.moe
w.government.bg/rec
ent_doc/legislation/in
dustrial/bg/NAREDB
A_za_urizdkomplrazr
.pdf"
target="_blank">Нар
едба за условията и
реда за издаване на
комплексни
разрешителни
31.12.2011
за 41
инсталации
1.
Изграждане/придо
иване, подобрен
на промишле
инсталации и дру
недвижима
собственост,
предназначени
земеделски цел
вкл. такива
опазване
компонентите
околната среда
2.
Закупуване/инстал
ране на но
техника/оборудван
със земеделс
предназначение,
вкл. такива
опазване
компонентите
околната среда
3
Маркетингови
стандарти за яйца
Регламент №
1907/90 от 26 юни
1990 г. за някои
маркетингови
стандарти за яйца
Регламент №
2295/2003 от 23
декември 2003 г.
въвеждащ подробни
правила за
прилагане на
Регламент (EEC) No
1907/90
Регламент №
1028/2006 от 19 юни
2006 г. за
маркетингови
стандарти за яйца
Регламент №
557/2007 от 23 май
2007 г.
Наредба №
1/3.01.2006 г. за
изискванията за
предлагане на
пазара на кокоши
яйца за консумация
10.02.2009
Закупуване
технологично
оборудване
маркиране на яйца
пакетажните
центрове
постановяващ
подробни правила
за прилагане на
Регламент (ЕС) №
1028/2006
4
Въвеждане на
минимални
стандарти за
защита/хуманно
отношение при
отглеждане на
кокошки носачки
Регламент
1999/74/EC от 19
юли 1999 г.
въвеждащ
минимални
стандарти за защита
/хуманно отношение
при отглеждане на
кокошки носачки.
Регламент
2002/4/EC от 30
януари за
регистрация на
обекти за
отглеждане на
кокошки носачки,
обхванати от
Директива на
Комисията
2006/83/EC от 23
октомври 2006 г.,
изменяща
Директива
2002/4/EC за
регистрация на
обекти за
отглеждане на
кокошки носачки,
обхванати от
Директива
1999/74/EC, на
основание
присъединяването
на България и
Румъния
Наредба
№25/14.12.2005 г. за
минималните
изисквания за
хуманно отношение
при отглеждане на
кокошки носачки.
1.05.2009
31.12.2014 – за
промяна на
използваните
системи по
чл.3(1),т.2
(отглеждане в
неуголемени
клетки) за въведени
в експлоатация
животновъдни
обекти преди
01.01.2003
1.Изграждане
ридобиване,
подобрение
промишлени
сгради/инсталации
друга недвижи
собственост,
използвана
въвеждане
минимални
стандарти за защи
хуманно отношен
при отглеждане
кокошки носачк
вкл. такива
опазване
компонентите
околната среда
2.
Закупуване/инстал
ране на но
техника/оборудван
за въвеждане
минимални
стандарти за защи
хуманно отношен
при отглеждане
кокошки носачк
вкл. такива
опазване
компонентите
околната среда
5
Въвеждане на
минимални
стандарти за
защита/хуманно
отношение при
Регламент
91/630/EEC от
19.11.1991 за
въвеждане на
минимални
Наредба №
21/14.12.2005 г. за
въвеждане на
минимални
стандарти за
1.05.2009
01.01.2016 - за
въвеждане
изискванията по
чл.2 (1), т.6, т.8,(г) и
1.Изграждане
ридобиване,
подобрение
промишлени
сгради/инсталации
отглеждане на
прасета
стандарти за
защита/хуманно
отношение към
прасетата
Регламент
2001/88/EC от
23.10.2001, изменящ
Регламент
91/630/EEC
Регламент
2001/93/EC от 9.11.
2001, изменящ
Регламент
91/630/EEC
защита/ хуманно
отношение при
отглеждане на
прасета
(2)(3) и чл. 6(1), т.2
(a) до (г) за
свиневъдни обекти,
построени преди
1.01.2003
друга недвижи
собственост,
използвана
въвеждане
минимални
стандарти за защи
хуманно отношен
при отглеждане
прасета, вкл. таки
за опазва
компонентите
околната среда
2.
Закупуване/инстал
ране на но
техника/оборудван
за въвеждане
минимални
стандарти за защи
хуманно отношен
при отглеждане
прасета, вкл. таки
за опазва
компонентите
околната среда
6
Въвеждане на
минимални
стандарти за
защита/хуманно
отношение при
отглеждане на
телета
Регламент
97/182/EC изменя
Анекс на
Регламент
91/629/EEC.
Регламент
91/629/EEC от 19
ноември 1991 г.за
въвеждане на
минимални
стандарти за
защита/хуманно
отношение към
телета
Регламент
97/2/E от 20 януари
1997 изменящ
Регламент
91/629/EEC
97/182/EC:
Решение на
Наредба
№14/03.02.2006 за
въвеждане на
минимални
стандарти за
защита/ хуманно
отношение при
отглеждане на
телета
1.05.2009
31.12.2006 за
въвеждане на
изискванията,
предвидени в
чл.2(2), т. 6 и т. 7;
чл. 5, т. 1 и чл. 6 за
животновъдни
обекти с по-малко
от 6 телета и за
бозаещи телета,
отглеждани заедно с
майките си.
1.
Изграждане/придо
иване, подобрен
на промишле
инсталации и дру
недвижима
собственост,
използвана
въвеждане
минимални
стандарти за защи
хуманно отношен
при отглеждане
телета, вкл. таки
за опазва
компонентите
околната среда
2.
Закупуване/инстал
ране на но
техника/оборудван
Комисията от 24
февруари 1997 г.
изменящо Анекс на
Директива
91/629/EEC
за въвеждане
стандарти
защита/хуманно
отношение п
отглеждане
телета, вкл. таки
за опазва
компонентите
околната среда
7
Преходен
период за
въвеждане
стандарти за
качеството на
сурово мляко
Анекс VI от
Договора за
присъединяване на
България към
Общността
Регламент /ЕО/
№ 853/2004
от 29 април
2004 г. въвеждащ
специфични
хигиенни правила за
храни от
животински
произход
Наредба №
36/23.03.2006 г. за
специфичните
изисквания при
производство,
транспортиране и
пускане на пазара на
суровини и храни от
животински
произход
01.01.2010
1.
Закупуване/изграж
ане/ придобиван
подобряване
сгради, използва
за
производство/съхр
нение на суро
мляко/млечни
продукти на ни
стопанство, вк
такива за опазва
компонентите
околната среда
2.
Закупуване/инстал
ране на но
техника/оборудван
за подобрен
производството/съ
ранението на суро
мляко или млеч
продукти, вк
такива за опазва
компонентите
околната среда
8
Стандарти за
защита/хуманно
отношение при
транспортиране на
животни
Директива
91/628/EEC,
въвеждаща
изискванията на
Регламент
97/1255/EEC и
Регламент
98/411/EEC
Наредба №
26/2006 г. за
условията за защита
/ хуманно
отношение при
транспортиране на
животни
01.05.2009
Закупуване
инсталиране на но
техника/оборудван
за подобрява
условията за защи
и хуман
отношение п
транспортиране
животни
9 Стандарти за
идентификация/
регистрация на
животни и
животновъдни
обекти
Директива №
92/102/ЕС за
идентификация и
регистрация на
животните, въвежда
изискванията на
Регламент
1760/2000, създаващ
система за
идентификация и
регистрация на
говеда, и Регламент
№ 21/2004 относно
система за
идентификация и
регистрация на
животни от рода на
овцете и козите
Регламент №
1082/2003 за
определяне на
подробни правила
за прилагането на
Регламент (ЕО) №
1760/2000 на
Европейския
парламент и на
Съвета относно
минималното ниво
на контрол, който
следва да се
извършва в рамките
на системата за
идентификация и
регистрация на едър
рогат добитък
Регламент №
911/2004 за
прилагането на
Регламент №
1760/2000 относно
ушните марки,
паспортите и
регистъра на
животновъдния
обект и Решение №
2000/678 за
Наредба №
61/2006 г. за
условията и реда за
идентификация на
животните,
регистрация на
животновъдните
обекти и достъпа до
база данни за
идентифицирани
животни и
регистрираните
обекти
09.06.2009 Закупуване
инсталиране на но
техника/оборудван
за подобрява
условията
идентификация
проследяване
животните
определяне на
подробни правила
за регистрация на
животновъдните
обекти в базата
данни за свине,
предвидено в
Регламент №
64/432/ЕС
10
Изисквания за
здравния статус на
животните,
регулиращи
търговията със
свине/дребен рогат
добитък в рамките
на Общността
Директива №
64/432/EEC от 26
юни 1964 г. за
здравни проблеми,
предизвикани от
придвижване на
овце и свине за
търговия в рамките
на Общността
Директива №
91/68/EEC от 28
януари 1991 г. за
управление на
здравния статус на
овце и дребен рогат
добитък при
транспортиране за
търговия в рамките
на Общността
Наредба №
48/20.04.2006 г. за
здравните
изисквания към
говеда и свине при
придвижване или
транспортирането
им между
Република България
и държавите -
членки на
Европейския съюз,
и за определяне на
здравния статус на
районите и
обектите, от които
произхождат, и
допълнителните
гаранции, на които
трябва да отговарят
Наредба №
52/2006 г. за
здравните
изисквания към
овце/кози при
придвижване или
транспортирането
им между
Република България
и държавите -
членки на
Европейския съюз,
за определяне на
здравния статус на
обектите, от които
произхождат
01.01.2010
01.05.2009
Закупуване
инсталиране на но
техника/оборудван
за подобрява
условията за защи
хуманно отношен
при транспорт
животните
регулиращи
търговията с дреб
рогат добитък
свине в рамките
Общността
11 Защита
здравето и
безопасността на
работещите и
предотвратяване
съществуващ/
потенциален риск от
експозиция на
азбест при работа
(гранична стойност
на концентрация на
азбестови влакна
във въздуха)
Директива №
83/477/ЕЕС от 19
септември 1983 г. за
защита на
работещите от
рискове, свързани с
експозиция на
азбест при работа
Наредба №
9/04.08.2006 г. за
защита на
работещите от
рискове, свързани с
експозиция на
азбест при работа
02.12.2009 Закупуване
инсталиране
техника/оборудван
за здравна защита
работниците, вкл.
за предотвратява
на съществува
потенциален риск
експозиция
азбест при работа
12
Защита
здравето и
безопасността на
работещите и
предотвратяване на
съществуващ и/или
потенциален риск от
експозиция на шум,
особено риска от
увреждане на слуха.
Директива №
86/188/ЕЕС от 12
май 1986 г. за
осигуряване на
здравето и
безопасността на
работещите при
рискове, свързани с
експозиция на шум
Наредба №
6/15.08.2005 г. за
минималните
изисквания за
осигуряване на
здравето и
безопасността на
работещите при
рискове, свързани с
експозиция на шум
15.02.2009
Закупуване
инсталиране
техника/оборудван
за здравна защита
работниците,
включително
предотвратяване
съществуващ/
потенциален риск
експозиция на шу
особено риска
увреждане слуха
13
Защита
здравето и
безопасността на
работещите и
предотвратяване на
съществуващ и/или
потенциален риск от
експозиция на
физически агенти
(вибрации) при
работа
Директива №
2002/44/ЕС от 25
юни 2002 г. за
минималните
здравни изисквания
и безопасността на
работещите при
рискове, свързани с
експозиция на
физични агенти
(вибрации)
Наредба №
3/05.05.2005 г. за
минималните
изисквания за
осигуряване на
здравето и
безопасността на
работещите при
рискове, свързани с
експозиция на
физични агенти
(вибрации)
06.07.2008
Закупуване
инсталиране
техника/оборудван
за здравна защита
работниците, вкл.
за предотвратява
на съществува
потенциален риск
експозиция
физически аген
(вибрации)
14
Определяне
минималните
изисквания за
безопасна работа с
видеодисплеи
Директива
90/270/ЕЕС от 29
май 1990 г. за
минималните
безопасни и здравни
изисквания при
работа с
Наредба №
7/15.08.2005 г. за
минимални
изисквания за
осигуряване на
здравословни и
безопасни условия
26.08.2008
Закупуване
инсталиране
техника/оборудван
за здравна защита
работещите
видеодисплеи
видеодисплеи на труд при работа с
видеодисплеи
15
Използване на
продукти за
растителна защита
Директива
91/414/ЕЕС от 15
юли 1991 г. за
предлагането на
пазара и употребата
на продукти за
растителна защита
Наредба №
104/22.08. 2006 г. за
контрол върху
предлагането на
пазара и употребата
на продукти за
растителна защита
Наредба №
112/13.10.2006 г. за
специфичните
изисквания при
фумигация и
обеззаразяване на
площи, помещения
и растителна
продукция срещу
вредители
Наредба за
изискванията към
складовата база,
транспортирането и
съхранението на
продукти за
растителна защита
22.08.2009
13.10.2009
15.12.2009
Закупуване/до
тавка и инсталира
на оборудване
транспорт,
продажба,
съхранение
използване
продукти
растителна защи
съгласно
изискванията
16
Стандартни
изисквания за борба
с болести по
картофи
Директива
98/57/EC от 20 юли
1998 г. за контрол с
бактериалното
гниене по
картофите,
причинявано от
бактерията Ralstonia
Solana-cearum
Директива
69/464/EEC от 8
декември 1969 г. за
контрол срещу рака
по картофите
Директива
69/465/EEC от 8
декември 1969 г. за
контрол по
картофения
Наредба №
11/11.04. 2001 г. за
борба с
бактериалното
гниене по
картофите,
причинявано от
бактерията Ralstonia
Solana-cearum
(Smith) Yabuuchi et
Al.
Наредба №
20/01.09.2001 г. за
борба срещу рака по
картофите,
причиняван от
гъбата от
Synchytrium endobioticum
(Schilb.)
01.01.2010
01.01.2010
01.01.2010
Закупуване
техника
оборудване за бор
с болести
картофите
цистообразуващ
нематод
Директива
93/85/EEC от 4
октомври 1993 г. за
контрол по
пръстеновидното
гниене по картофите
Наредба № 39
за борба срещу
картофените
цистообразуващи
нематоди
Наредба № 19
за борба срещу
пръстеновидното
гниене по
картофите,
причинявано от
Clavibacter
michiganensis
(Smith) Davis
08.09.2009
17
Сортова
чистота на семената
Директива
66/402/ЕИО за
търговия на семена
от зърнени култури
Директива
2006/47/ЕО за
поставяне на
специални условия
относно наличието
на Avena fatua в
семена от зърнени
култури
Наредба №
45/29.10.2003 г. за
производство и
търговия на семена
от зърнени култури
За част от
Наредба № 45 е в
сила до 01.01.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на семената
18
Сортова
чистота на семената
Директива
66/401/ЕИО за
търговия на семена
от фуражни култури
Наредба №
99/2006 г. за
търговия на посевен
материал от
фуражни култури на
пазара на
Европейския съюз
01.01.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на семената
19
Сортова
чистота на семената
Директива
2002/57/ЕО за
търговия на семена
от маслодайни и
влакнодайни
култури
Наредба №
100/2006 г. за
търговия на посевен
материал от
маслодайни и
влакнодайни
култури на пазара
на ЕС
01.01.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на семената
20
Сортова
чистота на семената
Директива
2002/55/ЕО за
търговия на семена
от зеленчукови
култури
Наредба №
96/2006 г. за
търговия на посевен
материал от
зеленчукови
култури на пазара
на ЕС
01.01.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на семената
21
Сортова
чистота на семената
Директива
2002/54/ЕО за
търговия на семена
от цвекло
Наредба №
98/2006 г. за
търговия на посевен
материал от цвекло
на пазара на ЕС
(ДВ, бр. 76/2006 г.,
изм., бр.
14/13.02.2007 г.)
01.01.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на семената
22
Сортова
чистота на
картофени семена
Директива
2002/56/ЕО за
търговия на семена
от картофи
Наредба №
61/2003 г. за
производство и
търговия на посевен
материал от
картофи
За част от
наредбата е в сила
до 01.01.2007
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на семената
23
Сортова
чистота на семена
картофи от
съответните класи
на Общността
Директива
93/17/ЕИО за
търговия на базови
семена картофи от
съответните класи
на Общността
Наредба №
78/2006 г. за
производство и
търговия на базови
семена картофи от
съответните класи
на пазара на ЕС
01.01.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на посевн
материал
24
Сортова
чистота на лозов
посадъчен материал
Директива
68/193/ЕИО за
търговия на
вегетативен
размножителен
материал от лоза
Наредба №
95/2006 г. за
търговия на лозов
посадъчен материал
01.01.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на посадъчн
материал
25
Сортова
чистота на овощен
посадъчен материал
Директива
92/34/ЕИО за
търговия на овощен
размножителен
материал и овощни
растения,
предназначени за
производство на
плодове.
Наредба №
97/2006 г. за
търговия на овощен
посадъчен материал
и овощни растения,
предназначени за
производство на
плодове на пазара
на ЕС
01.01.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на посадъчн
материал
26
Сортова
чистота на
размножителен
материал от
декоративни
растения
Директива
98/56/ЕИО за
търговия на
размножителен
материал от
декоративни
растения
Наредба №
80/2006 г. за
производство и
търговия на
размножителен
материал от
декоративни
растения,
извършвана между
държавите - членки
на ЕС
01.01.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на размножителн
материал
27
Сортова
чистота на
зеленчуков
посадъчен материал
Директива
92/33/ЕИО за
търговия на
зеленчуков
посадъчен материал,
различен от семена
Директива на ЕС
93/61/ЕИО,
определяща
условията, на които
Наредба
№19/2003 г. за
производство и
търговия на
посадъчен материал
от зеленчукови
култури
За част от
наредба № 19 е в
сила до 01.01.2010;
до 06.03.2010 и до
01.07.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на зеленчуков
трябва да отговаря
зеленчуковият
посадъчен материал,
различен от
семената по
Директива
92/33/ЕИО
Директива
93/62/ЕИО,
определяща мерки
относно надзора и
мониторинга на
доставчици и
предприятията
Директива
2006/124/EО за
изменение на
Директива
92/33/ЕИО
посевен материал
28
Реда за
признаване и
вписване на нови
сортове земеделски
растителни видове в
Официалната
сортова листа на
Република България
и Общия каталог на
държави-членки на
ЕС
Директива
2002/53/ЕС за
общия каталог на
сортовете
земеделски
растителни видове
Наредба №
77/31.05.2006 г. за
реда за признаване
на нови сортове
земеделски
растителни видове в
Официалната
сортова листа на
Република България
и Общия каталог на
държавите-членки
на ЕС
01.01.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на посевн
материал
29
Изисквания за
условията и реда за
сортоизпитване
Директива
2003/90/ЕО,
определяща
задължителните
мерки за
приложение целите
по чл. 7 от
Директива
2002/53/ЕС по
отношение
минималния брой
признаци и
минималните
условия за
Наредба №
12/2004 г. за
условията и реда за
сортоизпитване,
признаване,
вписване и
отписване на
сортовете растения
във и от
Официалната
сортова листа на
Република България
За част от
Наредба №12 е в
сила до 01.06.2010
Закупуване
доставка
прецизна
заготвителна
техника,
гарантираща
постигане
изискванията
физическа чисто
на посевн
материал
изпитване, които
трябва да бъдат
изпълнени за
сортове полски
култури;
Директива
2003/91/ЕО,
определяща мерките
за приложение за
целите на чл. 7 от
Директива
2002/55/ЕС по
отношение на
минимум
признаци/условия за
изпитване, които
трябва да бъдат
изпълнени за
сортове зеленчукови
култури
30
Минимум
стандарти за защита
и хуманно
отношение при
отглеждане и
използване
селскостопански
животни
Директива
98/58/EEC от 20
юли 1998 г. за
защита и хуманно
отношение при
отглеждане и
използване на
селскостопанските
животни
Наредба №
16/03.02.2006 г. за
защита и хуманно
отношение при
отглеждане и
използване на
селскостопанските
животни
01.05.2009
1.Изграждане
ридобиване,
подобрение
сгради/ инсталац
и друга недвижи
собственост,
използвана
въвеждане
минимални
стандарти за защи
хуманно отношен
при отглеждане
използване
селскостопански
животни
2.
Закупуване/инстал
ране на но
техника/оборудван
за въвеждане
минимални
стандарти за защи
хуманно отношен
при отглеждане
използване
селскостопански
животни
Приложение № 10
към чл. 30, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Мярка 121: Модернизиране на земеделските стопанства
І. НАИМЕНОВАНИЕ НА
КАНДИДАТА
Юридиче
ски статут
Седалище
................................................................................................................
................................................................................................................
ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
За служебно ползване:
Идентификационен номер: ..............................................
ІІІ. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Регистрационен № по Наредба № 3/1999 г.
ІV. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА
За юридически лица и еднолични търговци:
БУЛСТАТ
Обслужваща
IBAN
BIC
банка
Адрес
Юридически
статут
Единен
идентификационе
н код към Агенция
по вписванията
или
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Районен съд
Фирмено
дело

Дата
Том
Ст
р.
Пар
тида
Регистър
Област
Община
Населено място
Ул.№
СЕДАЛИЩЕ /
ПОСТОЯННО
МЕСТОЖИТЕЛ
СТВО
ПК
За физически лица:
Име
........................
.....
Презиме
........................
.....
Фамилия
........................
.....
ЕГ
Н
Лич
на
кар
та №
Област
Община
АДРЕС
за
кореспонденция
(ФЛ или
организацията)
Населено място
Ул.№
ПК
Телефон
Факс
Е-mail
Интернет страница
Упълномоще
но лице
(ако има
такова)
Име
........................
.....
Презиме
........................
.....
Фамилия
........................
.....
ЕГ
Н
Лич
на
кар
та
Е-mail: ..................................................................
V. БРОЙ НА ПОДПОМАГАНИЯТА ПО МЯРКА 121
Подпомаган съм по Мярка 121
o Да o Не
Брой на предишни финансови
подпомагания
Кандидатствам за подпомагане по Мярка
121
За ____________ пореден път
VІ. ОПИСАНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПОЛУЧЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
І-во финансово подпомагане
…………………лева
Договор № _________/___________(дата)
ІІ-ро финансово подпомагане
…………………лева
Договор № ____________________(дата)
ІІІ-то финансово подпомагане
…………………лева
Договор № ____________________(дата)
ІV-то финансово подпомагане
…………………лева
Договор № ____________________(дата)
ОБЩА стойност на финансова помощ до
момента:
………………………………………………
лева
VІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Кратко описание на проектното предложение:
а) Вид на продукцията:
..................................................................................................................................................................
б) Сектор:
....................................................................................................................................................................
......................
в) Вид на основната земеделска суровина, която се
използва:..........................................................................................
г) Описание на инвестицията, за която се кандидатства:
- строителство/ реконструкция на
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................
- машини, оборудване, съоръжения за
....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................
- специализиран транспорт
за.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................
- създаване/презасаждане на трайни насаждения (вид) и размер на земята
.............................................................
............................................................................................................................................................
...................................................
- нематериални
активи........................................................................................................................................................
...........
............................................................................................................................................................
...................................................
-
други..........................................................................................................................................................
.........................................
............................................................................................................................................................
....................................................
Подробно описание на проектното предложение се извършва в Бизнес плана за
модернизиране на земеделското стопанство
2. Кандидатствам за:
2.1 Размер на
проекта
2.2 Размер на субсидията
2.3 Размер на собствено
участие
ЛВ.
ЛВ.
%
ЛВ.
%
3. Междинно плащане – стойност и кратко
описание
(подробно описание на обособената част се
прави в бизнес плана)
o Да o Не
..................................................... лв.
(стойност)
Кратко описание:
.............................................................................
.......................................
.............................................................................
.......................................
.............................................................................
.......................................
VІІІ. ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
Попълва се «Форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 121
Модернизиране на земеделските стопанства» по ПРСР 2007-2013 г. (Приложението се
попълва от кандидата, като внимателно и точно се отразяват данните!)
ІХ. ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ
1. БИЗНЕСПЛАН (по
образец)
o Да
2. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Бизнесплан (по образец)
o
2. Копие от документ за самоличност на физическото лице или
представляващия юридическото лице/едноличния търговец
o
3. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се
подават лично от кандидата
o
4. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по
ПРСР
o
5. Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията (за
юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията)
o
6. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения
към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на
подаване на заявлението за подпомагане
o
7. Удостоверение, че кандидатът не е в открито производство по
несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност, издадено не по-рано от месеца,
предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане (само за еднолични
търговци и юридически лица)
o
8. Годишна данъчна декларация за предходната година, заверена от съответната
ТД на НАП (за юридическите лица)
o
9. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в
случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС
o
10. Копие от регистрационна карта (заедно с анкетните формуляри), издадена
по реда на Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители (не се изисква за признати организации на
производители)
o
11. Копие от удостоверение за признаване на организация на производители,
когато кандидатът е организация на производители
o
12. Счетоводен баланс за последния отчетен период (за юридическите лица и
едноличните търговци)
o
13. Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период, заедно със
справка за приходите и разходите по видове икономически дейности (за
юридическите лица и едноличните търговци)
o
14. Справка-декларация за приходите от продажби по видове дейности през
предходната година (по образец) – за юридическите лица се изисква във всички
случаи, а за физическите лица и едноличните търговци – само когато кандидатстват за
инвестиции в преработка на земеделски продукти.
o
15. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за
последния отчетен период (за юридическите лица и едноличните търговци)
o
16. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за
подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена
o
17. Копие от документ за собственост на земеделската земя или договор за наем
или аренда (нотариално заверен, вписан в районната служба по вписвания и
регистриран в ОСЗГ) със срок не по-малък 6 години след датата на кандидатстване -
при създаване/презасаждане на трайни насаждения, както и при закупуване и
монтаж на съоръжения, трайно прикрепени към земята, за които не се изисква
разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията
o
18. Копие от документ за собственост на земеделската земя или договор за наем
или аренда който да бъде в сила не по-малко от 5 години след датата на
кандидатстване (нотариално заверен, вписан в районната служба по вписвания и
регистриран в ОСЗГ) – за доказване на минималния размер на земята и минималния
икономически размер на земеделското стопанство; не се изисква за признати
организации на производители
o
19. Копие от документ за собственост или договор за наем на
сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират
машините, съоръженията, оборудването - за инвестиции за закупуване и/или
инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради
и/или помещения, за които не се изисква рарешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай
на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 6 години след датата на
кандидатстване.
o
20. В случай, че се кандидатства за финансиране на покупката на земя и/или
сгради и/или друга недвижима собственост:
- за вече закупени земя и/или сгради и/или друга недвижима собственост се
представя копие от удостоверение за данъчна оценка към датата на закупуването им,
както и копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца,
предхождащ датата на кандидатстване;
- за предвидени за закупуване земя и/или сгради и/или друга недвижима
o
собственост се представя копие от удостоверение за данъчна оценка, издадено в
рамките на месеца, предхождащ датата на кандидатстване.
21. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на
въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване
на околната среда
o
22. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и
целите на опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.), само за проекти, включващи инвестиции в местата
по националната екологична мрежа Натура 2000
o
23. Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите към всяка
от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община,
заедно с документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват
строително-монтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-малък от 6
години след датата на кандидатстване (при извършване на строително-монтажни
работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на
територията)
o
24. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж,
придружено от копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-
монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за
устройство на територията);
o
25. Копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи,
доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка,
модел, цена в лева или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС.
o
26. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, в случай че
доставките/услугите, оферирани от един доставчик/изпълнител са на стойност повече
от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в лева
или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на
договора с избрания оферент и се придружават от технически спецификации в
случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения,
включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите – местни
лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а
оферентите - чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство
o
27. Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-
ниска цена
o
28. Копие от технологичен проект, когато се кандидатства за дейности,
o
включени в технологичен процес, със схема и описание на процеса
29. Копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с проекта, в т.ч. за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти,
придобиване на ноу-хау, патенти права и лицензии, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявление за подпомагане, така и по време
на неговото изпълнение (при кандидатстване за финансиране на такива услуги);
o
30. Копия от разписки и/или фактури за услуги, свързани с проекта, в т.ч. за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти,
придобиване на ноу-хау, патенти права и лицензии, извършени както в процеса на
подготовка на проекта преди подаване на заявление за подпомагане, така и по време
на неговото изпълнение, в случаите когато разходите са извършени преди подаване на
заявлението за подпомагане.
o
31. Предпроектно проучване за инвестиции в производството на био-енергия и
за инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, използвани за
производство на био-енергия с оценка на въздействието на инвестицията върху
околната среда и обосновка на съответствието на капацитета с енергийните нужди на
стопанството
o
32. Документ за съгласуване на проекта със съответната Басейнова дирекция на
Министерство на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и
управлението на водния баланс в региона, в _______случай на проект, отнасящ се за
инвестиции свързани с разширяване капацитета или потреблението на вода на
напоителната мрежа в стопанството
o
33. Копие от удостоверение за индивидуална млечна квота при инвестиции
насочени към производство на краве мляко, в случай, че кандидатът е получил такава
към момента на кандидатстване. (Документът не е задължителен при
кандидатстване за одобрение на проекта, но се изисква задължително преди
плащане)
o
34. В случай на проект за животновъдство, за който не е необходимо
разрешаване на строителство съгласно Закона за устройство на територията , копие от
документ, удостоверяващ регистрация на животновъдния обект в Регионалната
ветеринарномедицинска служба (РВМС)
o
35. Копие от становище на РВМС, че земеделското стопанство ще съответства
на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и
ветеринарните изисквания след реализацията на инвестиционни дейности в
животновъдството
o
36. Копие от становище на Регионалната инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве (РИОКОЗ), че след реализация на проекта земеделското
стопанство ще отговаря на хигиенните изисквания или разрешение, издадено от същия
орган, в случай на дейност, за извършването на която се изисква подобно
o
становище/разрешение
37. Копие от становище на Регионалната служба за растителна защита, че
земеделското стопанство и дейността му ще съответстват на изискванията на Закона
за защита на растенията след реализацията на инвестиционни дейности в
растениевъдството.
o
Кандидатствам за сума от _________________________лева.
(Сумата трябва да бъде същата като записана на ред В от Таблицата за допустими инвестиции).
_______________________________________________________
Дата / име /подпис на кандидата/ печат
X. ДЕКЛАРАЦИЯ
С подписване на заявлението за подпомагане,
Декларирам, че:
1) не съм подпомаган (-а) по други програми за същата дейност;
2) нямам изискуеми задължения към ДФ”Земеделие”;
3) осигурил(-а) съм финансови средства за извършване на инвестицията;
4) запознат(-а) съм с правилата за отпускане на финансова помощ по Програма за развитие
на селските райони за периода 2007-2013 г.
5) известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.
Задължавам се да:
6) Обработвам и регистрирам в Интегрираната система за администриране и контрол
(ИСАК) най-малко ................ дка земя, която съответства на капацитета на машините,
съоръженията и оборудването – предмет на договора за отпускане на финансовата помощ и
финансирани по Програмата за развитие на селските райони след изпълнение на задълженията
ми по договора, за срок от 5 (пет) години след датата на неговото сключване. (Задължението се
отнася само за кандидати за инвестиции в растениевъдство или преработка на растителна
продукция – земеделски производители);
7) Осигуря спазването на условието членовете на представляваната от мен призната
организация на производители да обработват и регистрират в Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК) най-малко ................ дка земя, която съответства на
капацитета на машините, съоръженията и оборудването – предмет на договора за отпускане на
финансовата помощ и финансирани по Програмата за развитие на селските райони след
изпълнение на задълженията ми по договора, за срок от 5 (пет) години след датата на неговото
сключване. (Задължението се отнася само за кандидати за инвестиции в растениевъдство или
преработка на растителна продукция – признати организации на производители);
8) Запазя документите, потвърждаващи изпълнението на дейностите през период от 5 (пет)
години от датата на сключване на договор за отпускане на финансова помощ по Програмата за
развитие на селските райони;
9) Водя счетоводни сметки с отделни номера за операции, свързани с финансираните
дейности;
10) Осигурявам достъп на територията на моето земеделско стопанство за извършване на
контролни дейности на упълномощените за това лица и да показвам необходимите документи
за този контрол.
ХІ. ДАТА / ПОДПИС НА КАНДИДАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Ден — месец — година
……/…………/…………….
__________………………..…………….………………………/…………
………………
(Име, фамилия и подпис)
Полага се четлив подпис на кандидата!
Забележка: Кандидатът попълва собственоръчно само белите полета
Попълва се в случай, че заявлението е изготвено от НССЗ
Заявлението е попълнено със съдействието на НССЗ гр. ...................................................
Име, подпис на служителя от НССЗ, попълнил заявлението:
....................................................................................................................................................
..................
Печат на НССЗ
Таблица за допустимите инвестиции
нтификационен №:......................................................
Вид на
разходите
Марка,
модел
Количеств
о
Единич
на цена
без
ДДС
/лева/
Обща
сума
без ДДС
/лева/
Обща
сума
с ДДС
/лева/
Междинно
плащане
Допустими
инвестиции
Одобрено
междинно
плащане
2
3
4
5
6
7
да
не
да
не
да
не
Разходи за
закупуване/придобиване
на материални и
нематериални активи
Бизнес план
Други разходи,
свързани с инвестицията
Сума на разходите:
Междинно плащане в размер на:
/Попълва се в случай, че кандидатът желае
междинно плащане/
Забележка: Кандидатът попълва колона 7 само в случай, че кандидатства за невъзстановим ДДС.
Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция
дата/име/подпис на кандидата/печат
СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
(Попълва се от всички кандидати - юридически лица и тези еднолични търговци или физически лица,
които кандидатстват за преработка)
Долуподписаният (та) ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ………………..издадена от …………………… на ……………………….
ЕГН …………………………. адрес: ………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………..
в качеството си на ……………………………………………………………………..
(представляващ, управител)
на фирма ……………………………………………………………………………….
(наименование на фирмата)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. За предходната година, обхващаща периода от ................../................ г. до ................../................ г.
представляваната от мен фирма/управляваното от мен земеделско стопанство има следните приходи от
продажби по видове икономически дейности:
1.1. Приходи от растениевъдство и животновъдство:
Таблица 1
Вид на растителния/животинския продукт
Приходи (лв.)
Общо
Продукти на растениевъдството/животновъдството, които се преработват от
кандидата, не се посочват в Таблица 1. Крайният продукт в резултат на тяхната преработка
се посочва в Таблица 2.
1.2. Приходи от производство на преработена земеделска продукция (растителна и
животинска):
Таблица 2
Вид на преработения растителен/животински
продукт
Приходи (лв.)
Общо
1.3. Приходи от производство на услуги, директно свързани със земеделската дейност:
Таблица 3
Вид на услугите, директно свързани със
земеделската дейност
Приходи (лв.)
Общо
1.4. Други приходи: .................................. лв.
1.5. Общо приходи за предходната година: .................................. лв.
2. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.
дата……….
Декларатор…………………….
гр…………
подпис
(печат)
Форма за наблюдение и оценка на проектите по
мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските
райони 2007- 2013 г.
/П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о /
УРН
УИН
Информацията по-долу се попълва от кандидата
1. Юридически статут на кандидата:
/Моля, отбележете подходящата категория:/
Физическо лице, нерегистрирано по някакъв
закон
Физическо лице – осигурител по чл.2 на
Търговския закон
Едноличен търговец (ЕТ)
Акционерно дружество (ЕАД /АД)
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД
/ООД)
Друго дружество
Кооперация
Група/Организация на производители
Община
Друго (посочете):
__________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
2. Възраст
Години: ________________________
3. Пол[1]
Жена 1
Мъж 2
4. Участие на кандидата в Програма САПАРД
ДА 1 № на договора:
НЕ 2
Подкрепено земеделско производство и географско разположение на стопанството
моля, отбележете двете култури или видове животни, чиято продукция формира над 50% от приходите от продаж
елна и/или животинска продукция на стопанството към годината на завършване на проекта.)
астениевъдство
Биологично -
да/не
Конвенционално -
да/не
Площ, ха
ЕКАТТЕ на
землището
Култура 1 ……………….
Култура 2 ………………..
Животновъдство
Биологично
да/не
Конвенциона
лно
да/не
За месо
За
мляко
За яйца
ЕКАТТЕ на
землището, в което е
разположена фермата
Вид домашно животно / птица
…………………
Вид домашно животно / птица
………………..
4. Среден списъчен брой[2] на наетите лица по трудово и служебно правоотношение и временна заетост
Мъже
Жени
<40 г
>40 г
<40 г
>40 г
дногодишен брой на наетите в годината на кандидатстване по
ред бизнесплана: планиран средногодишен брой на наетите в края на
година след последното изплащане на помощта по проекта
5. Съответствие на стопанството със стандартите за производство
Тип съответствие
Код
Отговаря
да/не
Ще
постигне с
проекта
да/не
Инв. разходи
за въвеждане
на
изискванията
Постигане на съответствие със стандарти
на Общността
От което
1
Въведени изисквания за хуманно отношение
към животните
1.1.
Въведени изисквания за опазване на околната
среда
1.2.
Въведени изисквания за безопасността и
условията на труд
1.3.
Въведени ветеринарни и хигиенни изисквания
1.4.
Въведени фитосанитарни изисквания
1.5.
6. Цели на проекта
(моля, отбележете с «+» основната и всички допълнителни цели на проекта)
Дейности, допринасящи за:
код
Основна цел на
проекта
Допълнител
ни цели
Внедряване на нови продукти, процеси и
технологии :
- въвеждане на нови продукти (вкл. култури
или животни)
- въвеждане на нови технологии
1.1
1.2
Подобряване на наличните производствени
материални и нематериални активи
2
Подобряване на хоризонталното
сътрудничество с преработватели на земеделски
продукти
3
Опазване на околната среда в т.ч. намаляване
на вредните емисии и отпадъци
4
Увеличаване използването на възобновяеми
природни ресурси
5
Подобряване на ефективността на
използваните при производството суровини
6
Подобряване условията на труд
7
Подобряване на ветеринарно-санитарните,
хигиенните, фитосанитарните, свързаните с
околната среда стандарти и други условия на
производство;
8
Подобряване на качеството на
произвежданите земеделски продукти;
9
Подобряване на възможностите за маркетинг,
преработка _______и производство на биологични
земеделски продукти и други продукти със
специални стандарти за качество;
10
Подобряване на защитата и хуманно
отношение към животните.
11
Преминаване от конвенционално към
биологично производство
12
7. А Вид и стойност на инвестиционните разходи по проекта:
Група разходи Код
Стойно
ст
лв.
Модернизиране/
изграждане на
съществуващи
Закупуване
I. Подобряване на
поземлени имоти
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
II. Закупуване Оборудване,
Машини, Съоръжения
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
III. Сгради, помещения вкл.
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
IV. Други
……………………………
……….
……………………………
……….
……………………………
……….
…………………………………
….
…………………………………
….
Б. Разходи за прилагане на Директива 91/676 ЕЕС за защита на водите от замърсявания с нитрати от земеделски пр
ени в горната таблица):
Индикатор
Лева
Общи инвестиционни разходи за прилагане на Директива 91/676
ЕЕС
от които
За закупуване/придобиване, строителство/обновяване на сгради и друга
недвижима собственост, използвани за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от селскостопански източници.
Закупуване/инсталиране на машини, оборудване и съоръжения
необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване на
биомаса/животински отпадък и за опазване на водите/водоизточниците
от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Инвестиции за изграждане / модернизиране / оборудване на съоръжения
за съхраняване на животински и растителен торов отпадък.
Инвестиции за изграждане / модернизиране / оборудване на съоръжения
за съхраняване на минерални торове.
Инвестиции за изграждане / модернизиране / оборудване на съоръжения
за съхраняване на отпадни води от процеса на силажиране.
Инвестиции за изграждане / модернизиране / оборудване на съоръжения
за пречистване на отпадни води и на съоръжения за третиране на течни и
твърди отпадъци от производствената дейност на стопанството.
Други инвестиционни разходи за прилагане на Директива 91/676 ЕЕС
11 Производство на алтернативна енергия
Инв.
стойност
Капацитет
Показател
годишно
М.е.
лв.
нов
съществува
щ
Производство на
енергия от:
- ВЕИ: слънце, вятър
и вода
Мощност
kW
- биомаса и органични
отпадъци: от
Количест
во ползвана
кг./ л.
биомаса/
отпадъци
растениевъдство(напр.
слама), животновъдство
(напр. тор), горско
стопанство (напр. клони,
листа, кора), ХВП (напр.
използвани олио, друг вид
отпадни растителни масла
и животински мазнини)
Мощност
kW
- енергийни култури
за целите на транспорта
(биодизел, биоетанол)
количеств
о ползвана
биомаса/
отпадъци
л.
А
писък на разходите
Код Група разходи
I. Подобряване на поземлени имоти
I.1. Закупуване земя
I.1.1. Закупуване на земя за създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения - овощни насаждения, ягодоплодни насаждения, лозя, други
многогодишни култури
I.1.2. Закупуване на земя за изграждане/модернизиране на производствени
сгради
I.1.3. Закупуване на земя за други производствени цели
I.2. Изграждане/модернизиране на инфраструктурата
I.2.1. Малка инфраструктура (пътища в стопанството, огради, електрически
пастири и т.н.)
I.2.2. Поливни съоръжения/инфраструктура
I.2.3. Отводнителна инфраструктура
I.3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения
I.3.1. Създаване и/или презасаждане на ягодоплодни насаждения
I.3.2. Създаване и/или презасаждане на други овощни насаждения
I.3.3. Създаване и/или презасаждане на лозя
I.3.4. Създаване и/или презасаждане на многогодишни етеричномаслени и
медицински (лекарствени) култури
I.3.5. Създаване и/или презасаждане на бързорастящи дървесни видове,
използвани като биомаса за производство на биоенергия
I.3.6. Създаване и/или презасаждане на други трайни насаждения
I.4. Изграждане/реконструкция на оранжерии
I.4.1. Изграждане/реконструкция на оранжерии-общо
I.5. Друго
I.5.1. Друго, опишете ....................................................
II. Закупуване Оборудване, Машини, Съоръжения
II.1. Трактори (вкл. прикачен инвентар)
II.2. Комбайни и друга земеделска техника за прибиране на реколтата
(вкл.прикачен инвентар)
II.3. Друга земеделска техника за стопанството
II.4. Машини и оборудване за почистване на тор
II.5. Машини и оборудване за доене и за доилните зали вкл.
охладителни вани и вани за пастьоризация на млякото
II.6. Съоръжения и оборудване за пунктове за събиране на мляко
II.7. Оборудване за охлаждане на продукцията
II.8. Машини, оборудване и съоръжения за производство на фураж
II.9. Машини и оборудване за хранене и поене на животните
II.10. Машини и оборудване за поддържане на микроклимата в сградите
за отглеждане на животните
II.11. Оборудване и машини за товарене и разтоварване
II.12. Транспортни линии за суровини, готова продукция и животни
II.13. Друго технологично оборудване за осигуряване функционирането
на помещенията за отглеждане на животните
II.14. Оборудване за напояване във фермите – машини и агрегати
II.15. Оборудване и съоръжения за обработка и опаковане на продукцията
от стопанството, в т.ч. машини, агрегати, линии за почистване, сортиране,
сушене, пресоване, опаковане
II.16. Машини, съоръжения и оборудване за осигуряване
функционирането на оранжерии
II.17. Машини, съоръжения и оборудване за поддържане и управление на
торосъбирателни и септични ями
II.18. Машини, съоръжения и оборудване за управление, депониране и
пречистване на твърдите и течни отпадъци (вкл. отпадъчни води) от дейността на
стопанството
II.19. Съоръжения и оборудване за пунктове за дезинфекция и
осеменяване
II.20. Машини, съоръжения и оборудване за складови помещения и
сгради
II.21. Машини, съоръжения и оборудване за сушилни
II.22. Машини, съоръжения и оборудване за други селскостопански
сгради, необходими за функционирането на стопанството
II.23. Оборудване на лаборатории за въвеждане на стандарти и контрол
на качеството на земеделската продукция
II.24. Оборудване на разсадници за производство на посадъчен материал
II.25. Специализирани машини, съоръжения и оборудване за
компостиране на растителни / дървесни отпадъци
II.26. Машини, съоръжения и оборудване за преработване на биомаса за
получаване на топлинна или електроенергия
II.27. Инвентар, необходим за пчелното стопанство вкл. пчелни кошери
II.28. Оборудване за предпазване на земеделската продукция от градушки
II.29. Оборудване за ограждане и опазване на земеделското стопанство
II.30. Други машини, съоръжения и оборудване (неспоменати никъде по-
горе)
III. Сгради, помещения
III.1. Помещения за отглеждане на крави за мляко
III.2. Помещения за отглеждане на биволици за мляко
III.3. Помещения за отглеждане на говеда за месо
III.4. Помещения за отглеждане на телета до 1 г. за месо
III.5. Помещения за отглеждане на биволи за месо
III.6. Помещения за отглеждане на коне за месо
III.7. Помещения за отглеждане на други животни за месно
говедовъдство
III.8. Помещения за отглеждане на свине
III.9. Помещения за отглеждане на овце вкл. агнета и шилета за мляко
III.10. Помещения за отглеждане на овце вкл.агнета и шилета за месо
III.11. Помещения за отглеждане на овце вкл.агнета и шилета за месо и
мляко
III.12. Помещения за отглеждане на кози вкл. ярета за мляко
III.13. Помещения за отглеждане на кози вкл. ярета за месо
III.14. Помещения за отглеждане на кози вкл. ярета за месо и мляко
III.15. Помещения за отглеждане на кокошки—носачки
III.16. Помещения за отглеждане на бройлери
III.17. Помещения за отглеждане на пуйки
III.18. Помещения за отглеждане на гъски
III.19. Помещения за отглеждане на други птици
III.20. Помещения за отглеждане на зайци
III.21. Помещения за отглеждане на буби
III.22. Помещения за отглеждането на охлюви
III.23. Помещения за отглеждането на червеи
III.24. Помещения за отглеждане на други видове животни
III.25. Доилни зали
III.26. Пунктове за събиране на млякото
III.27. Пунктове за дезинфекция и осеменяване
III.28. Торосъбирателни и септични ями
III.29. Помещения за управление, депониране и пречистване на твърдите и
течни отпадъци (вкл. отпадъчни води), получени от производствената дейност на
стопанството
III.30. Помещения за съхранение и приготвяне на фураж
III.31. Други складови помещения
III.32. Помещения, необходими за производство на семена и посадъчен
материал
III.33. Помещения за сушене, пакетиране и етикетиране на продукция
III.34. Помещения за персонала
III.35. Помещения за лаборатории за въвеждане на стандарти и контрол на
качеството на произвежданата продукция
III.36. Помещения за преработване на биомаса за получаване на топлинна
или електроенергия
III.37. Помещения, свързани с производството, съхранение и контрол на
пчелен мед
III.38. Помещения за отглеждане на култивирани гъби
III.39. Други помещения
IV.Други разходи
IV.1. Инвестиции за постигане на съответствие със стандарти на
Общността
IV.2. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи
стандарти на Общността - за млади фермери, получаващи подкрепа по мярка 112
“Създаване на стопанства на млади фермери”
IV.3. Инвестиции за внедряване на системи за управление на качеството
IV.4. Р-ди за закупуване на софтуер, ноу-хау, патенти и лицензии,
необходими за изготвяне и изпълнение на проекта
IV.5. Разходи за възнаграждения на архитекти, инженери и консултанти,
разходи за техникоикономическа оценка и анализи и др. (без р-дите за подготовка
на бизнес плана и на заявлението за подпомагане по тази мярка)
IV.6. Разходи за изготвяне на бизнесплан и заявлението за подпомагане
по тази мярка
IV.7. Други инвестиции
[1] Възраст и пол: за физическото лице или едноличен търговец – собственик, или за управителя на фирмата, ако е юридическо лице
[2] Средният списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни), като полученият брой се разделя на броя на календарните дни през отчетния месец (30 или 31 или за месец
февруари 28 или 29 дни).
Приложение № 11
към чл. 30, ал. 1
Списък на документи за кандидатстване
1. Заявление за подпомагане (по образец).
2. Бизнес план (по образец).
3. Копие от документ за самоличност на физическото лице
илипредставляващия юридическото лице/едноличния търговец.
4. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите
несе подават лично от кандидата.
5. Решение на компетентния орган на юридическото лице за
кандидатстванепо ПРСР.
6. Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията
(заюридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията).
7. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични
задължениякъм държавата, издадено от съответната ТД на НАП не по-рано от
месеца,предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.
8. Удостоверение, че кандидатът не е в открито производство
понесъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност, издадено не по-рано
отмесеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане (само
заеднолични търговци и юридически лица).
9. Годишна данъчна декларация за предходната година, заверена
отсъответната ТД на НАП (за юридическите лица).
10. Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената
стойност,в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС.
11. Копие от регистрационна карта (заедно с анкетните
формуляри),издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане нарегистър на земеделските производители (не се изисква за
признатиорганизации на производители).
12. Копие от удостоверение за признаване на организация
напроизводители, когато кандидатът е организация на производители.
13. Счетоводен баланс за последния отчетен период (за юридическите
лицаи едноличните търговци).
14. Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период
заедносъс справка за приходите и разходите по видове икономически дейности
(заюридическите лица и едноличните търговци).
15. Справка-декларация за приходите от продажби по видове дейности
презпредходната година (по образец) - за юридическите лица се изисква във
всичкислучаи, а за физическите лица и едноличните търговци - само
когатокандидатстват за инвестиции в преработка на земеделски продукти.
16. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния
балансза последния отчетен период (за юридическите лица и едноличните
търговци).
17. Справка за дълготрайните активи към датата на подаване
назаявлението за подпомагане, с разбивка по активи, дата на придобиване
ипокупна цена.
18. Копие от документ за собственост на земеделската земя или
договорза наем или аренда (нотариално заверен, вписан в районната служба
повписвания и регистриран в ОСЗГ) със срок не по-малък от 6 години след
дататана кандидатстване - при създаване/презасаждане на трайни насаждения,
както ипри закупуване и монтаж на съоръжения, трайно прикрепени към земята,
закоито не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство
натериторията.
19. Копие от документ за собственост на земеделската земя или
договорза наем или аренда, който да бъде в сила не по-малко от 5 години след
дататана кандидатстване (нотариално заверен, вписан в районната служба
повписвания и регистриран в ОСЗГ) - за доказване на минималния размер наземята
и минималния икономически размер на земеделското стопанство; не сеизисква за
признати организации на производители.
20. Копие от документ за собственост или договор за наем
насградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се
монтиратмашините, съоръженията, оборудването - за инвестиции за закупуване
и/илиинсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване
насгради и/или помещения, за които не се изисква рарешение за строеж
съгласноЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко
6години след датата на кандидатстване.
21. В случай че се кандидатства за финансиране на покупката на
земяи/или сгради и/или друга недвижима собственост: - за вече закупени
земя и/или сгради и/или друга недвижима собственостсе представя копие от
удостоверение за данъчна оценка към датата назакупуването им, както и копие от
удостоверение за данъчна оценка, издаденов рамките на месеца, предхождащ
датата на кандидатстване; - за предвидени за закупуване земя и/или сгради
и/или друга недвижимасобственост се представя копие от удостоверение за
данъчна оценка, издаденов рамките на месеца, предхождащ датата на
кандидатстване.
22. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване
наоценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по
оценкана въздействие върху околната среда, когато това се изисква съгласно
Законаза опазване на околната среда.
23. Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с
предметаи целите на опазване на защитените зони съгласно Наредбата за
условията иреда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проектии инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване
на защитенитезони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) само за проекти, включващи
инвестиции в местатапо националната екологична мрежа Натура 2000.
24. Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите
къмвсяка от неговите части и копие от разрешение за строеж, издадено
отсъответната община, заедно с документ за собственост на
земята/сградата,където ще се извършват строително-монтажните работи или
учредено право настроеж за срок не по-малък от 6 години след датата на
кандидатстване (приизвършване на строително-монтажни работи, за които се
изисква разрешение застроеж съгласно Закона за устройство на територията).
25. Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение
застроеж, придружено от копие от архитектурно заснемане (при извършване
настроително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за
строежсъгласно Закона за устройство на територията).
26. Копие от предварителни или окончателни договори за услуги,
работи,доставки (в т. ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията,
сопределени марка, модел, цена в левове или евро, срок и начин на доставка.
Вдоговорите се описва ДДС.
27. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, в случай
чедоставките/услугите, оферирани от един доставчик/изпълнител, са на
стойностповече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да
бъдеопределена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-
късноот датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават
оттехнически спецификации в случаите на закупуване на транспортни
средства,машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер
испециализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани
вТърговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите -чуждестранни
лица, следва да представят документ за правосубектност съгласнонационалното им
законодателство.
28. Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана
офертатас най-ниска цена.
29. Копие от технологичен проект, когато се кандидатства за
дейности,включени в технологичен процес, със схема и описание на процеса.
30. Копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с проекта,
вт. ч. за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери
иконсултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии,
извършеникакто в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявление
заподпомагане, така и по време на неговото изпълнение (при кандидатстване
зафинансиране на такива услуги).
31. Копия от разписки и/или фактури за услуги, свързани с проекта, в
т.ч. за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери
иконсултанти, придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии,
извършеникакто в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявление
заподпомагане, така и по време на неговото изпълнение, в случаите,
когаторазходите са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане.
32. Предпроектно проучване за инвестиции в производството на
биоенергияи за инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения,използвани за производство на биоенергия с оценка на въздействието
наинвестицията върху околната среда и обосновка на съответствието накапацитета
с енергийните нужди на стопанството.
33. Документ за съгласуване на проекта със съответната
басейновадирекция на Министерство на околната среда и водите, която е
отговорна замониторинга и управлението на водния баланс в региона, в случай на
проект,отнасящ се за инвестиции, свързани с разширяване капацитета
илипотреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството.
34. Копие от удостоверение за индивидуална млечна квота при
инвестиции,насочени към производство на краве мляко, в случай че кандидатът е
получилтакава към момента на кандидатстване. (Документът не е задължителен
прикандидатстване за одобрение на проекта, но се изисква задължително
предиплащане.)
35. В случай на проект за животновъдство, за който не е
необходиморазрешаване на строителство съгласно Закона за устройство на
територията, копие от документ, удостоверяващ регистрация на животновъдния
обект в РВМС.
36. Копие от становище на РВМС, че земеделското стопанство
щесъответства на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношениекъм
животните и ветеринарните изисквания след реализацията на
инвестиционнидейности в животновъдството.
37. Копие от становище на РИОКОЗ, че след реализация на
проектаземеделското стопанство ще отговаря на хигиенните изисквания,
илиразрешение, издадено от същия орган, в случай на дейност, за извършването
накоято се изисква подобно становище/разрешение.
38. Копие от становище на регионалната служба за растителна защита,
чеземеделското стопанство и дейността му ще съответстват на изискванията
наЗакона за защита на растенията след реализацията на инвестиционни дейности
врастениевъдството.
Приложение № 12
към чл. 38, ал. 1
Документи за авансово плащане
1. Копие от документ за самоличност на физическото лице
илипредставляващия юридическото лице/едноличния търговец и на лицето,
подаващодокументите (в случай на упълномощаване).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите
несе подават лично от ползвателя на помощта.
3. Банкова гаранция в съответствие с изискванията по чл. 11, ал. 4 и
5 .
Приложение № 13
към чл. 39, ал. 1
Документи за междинно или окончателно плащане A. Общи документи
1. Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията
(заюридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията).
2. Копие от документ за самоличност на физическото лице
илипредставляващия юридическото лице/едноличния търговец.
3. Копие от документ за самоличност на лицето, което подава
документитеза плащане (в случай на упълномощаване).
4. Нотариално заверено изрично пълномощно в случай, че документите
несе подават лично от ползвателя на помощта, съгласно сключения договор
заотпускане на финансовата помощ.
5. Копие от регистрационна и анкетна карта (заедно с
анкетнитеформуляри) по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане нарегистър на земеделските производители (не се изисква за
признатиорганизации на производители).
6. Удостоверение от ТД на НАП за наличие или липса на
задължения,издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на
заявката заплащане.
7. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване
назаявката за плащане, съгласно ЗС (за едноличните търговци и
юридическителица).
8. Счетоводен баланс към датата на подаване на заявка за
плащанесъгласно ЗС (за едноличните търговци и юридическите лица).
9. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината
наподаване на заявката за плащане, съгласно ЗС (за едноличните търговци
июридическите лица).
10. Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявка
заплащане съгласно ЗС (за едноличните търговци и юридическите лица).
11. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс
запредходната година съгласно ЗС (за едноличните търговци и юридическите
лица).
12. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към
дататана подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (за едноличните търговци
июридическите лица).
13. Копие от Инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система
наползвателя на помощта (за едноличните търговци и юридическите лица).
14. Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС или декларация
пообразец (в случай че ползвателят на помощта няма регистрация по ДДС),
чеползвателят на помощта няма да упражни правото си на данъчен кредит заактиви
и услуги, финансирани по ПРСР.
15. Удостоверение, издадено от съответния окръжен съд, че
ползвателятна помощта не е обявен в несъстоятелност или не е в открито
производство понесъстоятелност, издадено не по-рано от месеца, предхождащ
датата наподаване на заявката (за едноличните търговци и юридическите лица).
16. Договор за строителство/доставка/услуга за всеки обект
наинвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена,
срок,количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-
стойностнасметка.
17. Приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя
иползвателя на помощта за всеки обект на инвестицията, съдържащ
детайлноописание на техническите характеристики.
18. Копие от лиценз и/или разрешително за упражняване на дейността
взависимост от вида подпомагана дейност.
19. Първични счетоводни документи (напр. фактури),
доказващиизвършените разходи.
20. Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, което да
доказваплащане от страна на ползвателя на помощта /платежен документ
(касовабележка/квитанция) за разходи за такси за подготовка на проекта.
21. Пълно банково извлечение от деня на извършване на
плащането,доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта.
22. Застрахователна полица за всички активи на предмета на
инвестициятав полза на Разплащателната агенция, валидна за срок от минимум 12
месеца.
23. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена
застрахователнапремия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно
извлечение.
24. Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие
смеждународно признати стандарти (при кандидатстване за такива).
25. Копие от становище на РВМС, удостоверяващо, че
земеделскотостопанство отговаря на изискванията в областта на хигиената и
хуманнотоотношение към животните и ветеринарните изисквания (в случай че
ползвателятна помощта отглежда животни).
26. Копие от документ, удостоверяващ, че земеделското
стопанствоотговаря на всички европейски стандарти, свързани с хигиената
ибезопасността и контрола на храни, издаден от РИОКОЗ.
27. Копие от становище на регионалната служба за растителна защита,
чеземеделското _____стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Законаза
защита на растенията (в случай че ползвателят на помощта отглеждарастителни
земеделски култури).
28. Копие от удостоверение за индивидуална млечна квота (в случай
чеползвателят на помощта отглежда крави за производство на мляко).
29. Декларация по образец, че земеделското стопанство на ползвателя
напомощта е отговорило на изискванията за здравословни и безопасни условия
натруд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
30. Декларация по образец, че земеделското стопанство в срока по
чл.26, ал. 6 е отговорило на стандартите на Общността относно изискванията
заопазване компонентите на околната среда съгласно Закона за опазване
наоколната среда и на изискванията за безопасност на труда,
фитосанитарните,ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно
отношение къмживотните.
31. Декларация по образец, че земеделското стопанство на младия
фермердо 36 месеца от създаването на земеделското стопанство е отговорило
наизискванията за опазване компонентите на околната среда съгласно Закона
заопазване на околната среда и на изискванията за безопасност на
труда,фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и
хуманноотношение към животните.
32. Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция,
неса втора употреба.
33. Декларация от ползвателя на помощта за наличие или липса на
двойнофинансиране за същата инвестиция по други национални и/или
европейскипрограми (по образец).
34. Попълнена таблица за извършените инвестиции по групи разходи
къмзаявката за плащане. Б. Специфични документи по видове разходи
1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима
собственост,използвана за земеделското производство на ниво стопанство,
включителнотакава, използвана за опазване компонентите на околната среда
1) Разрешително за ползване на строеж, Протокол-образец 16 илиразрешително за
въвеждане в експлоатация, Протокол-образец 15 (съгласноНаредба № 3 от 2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време настроителството (ДВ, бр. 72 от
2003 г.). 2) Приемно-предавателен протокол между строителя и инвеститора
завсички извършени строително-монтажни работи, включващ подробнаколичествено-
стойностна сметка. 3) Акт за установяване на всички видове строителни и
монтажни работи,подлежащи на закриване, Протокол-образец 12 (съгласно Наредба
№ 3 от 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
2. Закупуване/придобиване на сгради и друга недвижима
собственост,използвана за земеделското производство на ниво стопанство,
включителнотакава, използвана за опазване компонентите на околната среда
1) Документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя напомощта,
представен в предвидената от българското законодателство форма. 2) Копие
от удостоверение за данъчна оценка на сградите и/или друганедвижима
собственост към датата на закупуването им.
3. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения
иоборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес
1) Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия(образец №
17) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативнауредба.
4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения 1)
Сертификат за качество на посадъчния материал. 2) Фитосанитарен паспорт и
сортово свидетелство за посадъчния материал. 3) Копие от становище на
регионалната служба за растителна защита, чеземеделското стопанство и
дейността му отговарят на изискванията на Законаза защита на растенията.
5. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови
дренажнисъоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на
техническооборудване за тяхната експлоатация 1) Разрешително за ползване
на строеж, Протокол-образец 16 илиразрешително за въвеждане в експлоатация,
Протокол-образец 15 (съгласноНаредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време настроителството ) (в зависимост от характера на
инвестицията). 2) Протокол за проведена 72-часова проба при
експлоатационни условия(образец № 17) в случаите, когато се изисква съгласно
действащата нормативнауредба. 3) Акт за установяване на всички видове
строителни и монтажни работи,подлежащи на закриване, Протокол-образец 12
(съгласно Наредба № 3 от 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
6. Закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране
насгради, помещения и други недвижими активи, предназначени за
земеделскитепроизводствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на
трайнинасаждения 1) Документ, удостоверяващ правото на собственост на
ползвателя напомощта, представен в предвидената от българското законодателство
форма. 2) Актуална скица на земята, издадена от Общинска служба "Земеделие
игори" не повече от 6 месеца преди датата на подаване на заявката за плащане.
3) Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата назакупуване.
7. Придобиване на патентни права и лицензии 1) Копие от издаден
от Патентното ведомство патент, който е предмет назакупуване от ползвателя на
помощта. 2) Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или
другдокумент, удостоверяващ правото на ползване на патент от ползвателя
напомощта, за срок не по-малък от 5 години от датата на подписване на
договорас Разплащателната агенция с описани финансови условия. 3)
Приемно-предавателен протокол между ползвателя на помощта ипритежателя на
патента/лиценза.
8. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства
Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство.
9. Инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване за
рехабилитацияи/или подобряване на съществуваща мрежа в стопанството 1)
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия(образец №
17) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативнауредба.
2) Разрешително за ползване на строеж, издадено от ДНСК,Протокол-образец 16
или разрешително за въвеждане в експлоатация,Протокол-образец 15 (съгласно
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актовеи протоколи по време на
строителството) (в зависимост от характера наинвестицията). 3) Акт за
установяване на всички видове строителни и монтажни работи,подлежащи на
закриване, Протокол-образец 12 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
Приложение № 14
към чл. 49, ал. 1
Покритие на застрахователни рискове
1. Пожар, мълния, експлозия, имплозия.
2. Сблъсък с летателни апарати и тела и/или падащи предмети от тях.
3. Буря, ураган.
4. Тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед.
5. Измокряне от забравени кранове или чешми или авария на
водопроводниили отоплителни инсталации.
6. Наводнения от природни бедствия.
7. Свличане на земни маси.
8. Земетресения.
9. Кражби от всякакъв тип.
10. Транспортиране на застрахованото имущество със
собственавтотранспорт.
Приложение № 15
към чл. 57, ал. 5
Формат на изображението на знамето на Европейския съюз
Технически правила за изобразяване на знамето на Европейския съюз
1. Знаме на Европейския съюз - Символно описание На фона на
синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг,символизиращ съюза на
народите на Европа. Броят на звездите е фиксиран,като цифрата дванадесет е
символът на съвършенство и единение. В проекти, финансирани от ЕЗФРСР,
наименованието на този фонд трябваприсъства под европейския флаг. -
Хералдическо описание На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни
знака/звезди, безвърховете им да се докосват. - Геометрично
описание
Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина/размахе един и
половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златнизвезди,
разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийтоцентър е в
пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът накръга е равен на
една трета от размера на височината на пръта. Всяка отзвездите има по 5
върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг,чийто радиус е равен на
една осемнадесета от височината на пръта. Всичкизвезди са изправени, т. е.
единият връх/лъч е вертикален, а два лъча(надолу) са на права линия,
перпендикулярна _____на мачтата. Звездите в кръга саразположени така, че
съответстват на положението на часовете на циферблатана часовника. Техният
брой е неизменен/постоянен.
2. Дефиниция на стандартните цветове
Синьо
ПАНТОН
РЕФЛЕКС
Жълто
ПАНТОН
Емблемата е в следните цветове:
Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на
правоъгълника
Жълто ПАНТОН за звездите.
Международната гама цветове ПАНТОН е много
разпространена и лесно достъпна даже за непрофесионалисти.
Четирицветен процес/технология
Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата
стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да бъдат
възпроизведени, ползвайки четирите цвята на четирицветната
технология. Жълто ПАНТОН се получава, ползвайки 100 %
“Процес Жълто”. Смесването на 100% “Процес Циан” с 80 %
“Процес Магента” дава цвят, много подобен/близък на “Синьо
ПАНТОН РЕФЛЕКС”.
Интернет
В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС
съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 000099), а
Жълто ПАНТОН – на цвета RGB:255/204/0 (хексадецимален:
FFCC00)
- В случай на монохромна/едноцветна репродукция
3. Образци на знамето могат да бъдат изтеглени във формат .eps и
.jpgна интернет адрес:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.
Приложение № 16
към § 2
Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство
Код по
Наредба № 3
Видове култури и категории
животни
М. ед.
Данни на
стопанствот
о (основни
култури)
Показател за
стандартната
разлика
(лв./дка;
лв./глава)
Индивидуалн
и СР (лв.)
1
2
3
4
5
6 = (4*5)
3001
Обикновена (мека)
пшеница
дка
33
3002
Твърда пшеница
дка
29
3003
Ечемик
дка
30
3004
Ръж
дка
17
3005
Тритикале
дка
17
3006
Овес
дка
18
3007
Царевица за зърно
дка
50
3008
Сорго
дка
29
3009 Просо дка 29
3010
Ориз
дка
55
Други зърнени култури -
………………………..
дка
29
Други зърнени култури -
………………………..
дка
29
Други зърнени култури -
………………………..
дка
29
Други зърнени култури -
………………………..
дка
29
3109
Други зърнени култури -
………………………..
дка
29
3011
Тютюн
дка
592
3012
Хмел
дка
389
3013
Захарно цвекло
дка
68
3015
Памук
дка
53
3016
Лен
дка
27
3017
Коноп
дка
27
3018
Слънчоглед
дка
35
3019
Рапица
дка
24
3020
Соя
дка
31
3021
Фъстъци
дка
26
Други технически
култури -
………………………..
дка
27
Други технически
култури -
………………………..
дка
27
3119
Други технически
култури -
………………………..
дка 27
Други технически
култури -
………………………..
дка
27
Други технически
култури -
………………………..
дка
27
Други технически
култури -
………………………..
дка
27
3023
Маслодайна роза
дка
183
3024
Кориандър
дка
35
3025
Анасон
дка
35
3026
Резене
дка
35
3027
Лавандула
дка
183
3028
Салвия
дка
35
3029
Мента
дка
35
3030
Валериана
дка
35
Други етерично-маслени
и лекарствени култури -
………………………..
дка
35
Други етеричномаслени и
лекарствени култури -
………………………..
дка
35
Други етеричномаслени и
лекарствени култури -
………………………..
дка
35
3129
Други етеричномаслени и
лекарствени култури -
………………………..
дка
35
Други етеричномаслени и
лекарствени култури -
………………………..
дка
35
3032
Фасул
дка
60
3033
Грах
дка
62
3035
Леща
дка
79
3036
Нахут
дка
79
Други протеинодайни
култури -
………………………..
дка
68
Други протеинодайни
култури -
………………………..
дка
68
3139
Други протеинодайни
култури -
………………………..
дка
68
3037
Царевица за силаж
дка
105
///
3096
Фий
дка
46
///
3149
Фуражни зеленчуци
дка
308
///
3040
Люцерна
дка
86
///
3041
Естествени ливади
дка
22
///
Други фуражни култури -
………………………..
дка
46
///
Други фуражни култури -
………………………..
дка
46
///
Други фуражни култури -
………………………..
дка
46
///
3159
Други фуражни култури -
………………………..
дка
46
///
3042 Картофи дка 554
3048
Домати – полски
дка
242
30481
Домати - градински
дка
3 292
30482
Домати - оранжерийни
дка
4 183
3050
Краставици - полски
дка
537
30501
Краставици - градински
дка
4 601
30502
Краставици -
оранжерийни
дка
3 834
3052
Пипер – полски
дка
375
30521
Пипер - градински
дка
1 285
30522
Пипер - оранжерийни
дка
1 085
3053
Зелен фасул
дка
319
3054
Зелен грах
дка
319
3058
Тикви
дка
319
3059
Дини
дка
313
3060
Пъпеши
дка
320
Други зеленчуци -
………………………..
дка
319
Други зеленчуци -
………………………..
дка
319
Други зеленчуци -
………………………..
дка
319
Други зеленчуци -
………………………..
дка
319
Други зеленчуци -
………………………..
дка
319
3169
Други зеленчуци -
дка
319
………………………..
Други зеленчуци -
………………………..
дка
319
Други зеленчуци -
………………………..
дка
319
Други зеленчуци -
………………………..
дка
319
Други зеленчуци -
………………………..
дка
319
Други зеленчуци -
………………………..
дка
319
3068
Череши
дка
266
3069
Вишни
дка
266
3070
Кайсии, зарзали
дка
266
3071
Праскови
дка
266
3072
Сливи
_______дка
266
3074
Ябълки
дка
266
3075
Круши
дка
266
3077
Арония
дка
266
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
3179
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
Други овощни видове -
………………………..
дка
266
3082
Ягоди
дка
620
3083
Малини
дка
190
Други ягодоплодни -
………………………..
дка
190
Други ягодоплодни -
………………………..
дка
190
Други ягодоплодни -
………………………..
дка
190
Други ягодоплодни -
………………………..
дка
190
Други ягодоплодни -
………………………..
дка
190
3189
Други ягодоплодни -
………………………..
дка
190
3078
Орехи
дка
725
3079
Бадеми
дка
725
3080
Лешници
дка
725
3081 Кестени дка 725
3089
Лозя — десертни
дка
323
3090
Лозя — винени
дка
170
3091
Цветя – за рязан цвят
дка
3 747
3092
Цветя – луковични
растения
дка
3 747
3093
Цветя - саксийни
дка
3 747
3200
Цветя - оранжерийни
дка
5 632
3199
Производство на
семена/посадъчен материал
дка
57
3201
Разсадници за трайни
насаждения
дка
7 288
3095
Други (угари/други)
дка
0
3094
Гъби
м?
26
4100
Говеда и биволи - общо
бр.
///
///
4101
Телета и малачета до 1 г.
бр.
120
4102
Говеда и биволи над 1 г.
за угояване
бр.
167
4103
Говеда и биволи над 1 г.
за разплод и бременни юници
бр.
96
4104
Млечни крави и
биволици
бр.
673
4105
Крави от месодайни
породи
бр.
20
4007
Овце — общо
бр.
///
///
4008 и 4106
Овце — млечни и овце
месодайни
бр.
57
....
Други овце (Разликата
бр.
6
между общия брой на овцете
по код 4007 и броя на
месодайните и млечните овце
по кодове 4008 и 4106)
4010
Кози — общо
бр.
///
///
4011
Кози майки
бр.
76
4107
Други кози
бр.
2
4013
Свине — общо
бр.
///
///
4014
Свине майки
бр.
468
4108
Прасенца под 45 дни
бр.
111
4109
Други свине
бр.
111
4016
Птици — общо
бр.
///
///
4017
Кокошки носачки
бр.
10
4110
Бройлери
бр.
7
4019
Пуйки
бр.
26
4020
Гъски
бр.
89
4021
Патици
бр.
8
4022+4023+
4111
Пъдпъдъци, щрауси и
други птици
бр.
26
4024
Зайци — общо
бр.
0
4031
Зайкини майки
бр.
96
4025
Коне и други
еднокопитни
бр.
29
4027
Пчелни семейства
бр.
72
4029
Буби — кутийки бубено
семе
бр.
284
4030
Други
0
4030
От които:
Калифорнийски червеи
м2
42
Фуражни култури - 3037 царевица за силаж, 3096 фий, 3149
фуражнизеленчуци, 3040 люцерна, 3041 естествени ливади, 3159 други фуражни
култури Преживни животни - 4101 Телета и малачета до 1 г.; 4102 Говеда и
биволинад 1 г. за угояване; 4103 Говеда и биволи над 1 г. за разплод и
бременниюници; 4104 Млечни крави и биволици; 4105 Крави от месодайни породи;
4008Овце млечни и овце месодайни; Други овце; 4011 Кози майки; 4107 Други
кози. Начин на изчисляване на Икономическия размер на даденото
земеделскостопанство
1. Изчисляване на общата стандартната разлика на стопанството
Изчисляването се извършва с помощта на таблица, посочена по-горе,където в
колона 4 "Данни на стопанството (основни култури)" се посочватплощта на
отглежданите култури и броят отглеждани животни. При попълването на
данните в колона 4 се спазват следните условия: • Всяка култура и животно
е с определен код по Наредба № 3 от 1999 г.за създаване и поддържане на
регистър на земеделските производители (колона1). Всеки код е обяснен в
брошурата за указания по мярката. • Данните на стопанството (колона 4) за
отглежданите основниземеделски култури се вземат от анкетните формуляри на
актуалната към дататана кандидатстване анкетната карта по Наредба № 3 от 1999
г. за създаване иподдържане на регистър на земеделските производители. Отчитат
се данните отанкетните формуляри, записани за текущата стопанска година,
включителнонамерения за засети/засадени площи. За текуща стопанска година се
приемастопанската година, която е била такава при попълването на
актуалнатаанкетна карта. • Когато стопанството отглежда животни, трябва да
посочи броя наживотните в съответните категории в колона 4 съгласно
допълнителен опис,заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4
месеца предикандидатстване. • Данните за втори и междинни култури се
пренебрегват. В колона 6 се изчислява съответната стандарт - на разлика за
даден видкултура или животно (произведението от данните на стопанството
(колона 4)умножени по показателя за стандартната разлика лв./дка; лв./глава
(колона5). Сборът от индивидуалните разлики представлява общата стандарт -
наразлика _____на стопанството при спазване на следните условия: • фуражен
баланс или излишък в случай, че стопанството отглеждапреживни животни, коне и
други еднокопитни животни. В повечето случаи стопанствата са във фуражен
баланс, когато разликатамежду сумата от стандартните разлики на фуражните
култури и на сумата отстандартните разлики на преживните животни, конете и
другите еднокопитниживотни е "0" или отрицателно число. В този случай
стандартната разлика нафуражните култури не се включва в общата стандартна
разлика на стопанството,както и получената отрицателна разлика (ако разликата
не е "0") не сеизважда от общата стандартна разлика. Наличие на фуражен
излишък има в случаите, когато разликата междусумата от стандартните разлики
на фуражните култури и на сумата отстандартните разлики на преживните животни,
конете и другите еднокопитниживотни е положително число. В този случай само
стойността на тази разликасе включва в общата стандартна разлика, а не цялата
сума от стандартнитеразлики на фуражните култури. • При изчисляването на
общата стандартна разлика на стопанствотостойността на прасенцата под 45 дни
не се взема предвид, в случай че встопанството се отглеждат и свине майки.
2. Изчисляване на икономическите единици Икономическите единици
се получават, като изчислената за съответнотоземеделското стопанство обща
стандартна разлика се раздели на левоватаравностойност на 1200 евро (използва
се официалният курс на БНБ - 1 евро =1,95583 лв.).__